CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

 

 

 

TITLUL I

Principii generale

 

 

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA

 

 

 

I. CÍM

Általános elvek

Art. 1. Statul Român.
1. cikk. A Román Állam.
Art. 2. Suveranitatea.
2. cikk. A szuverenitás.
Art. 3. Teritoriul.
3. cikk. A terület.
Art. 4. Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni.
4. cikk. A nép egysége és az állampolgárok egyenlősége.
Art. 5. Cetățenia.
5. cikk. Az állampolgárság.
Art. 6. Dreptul la identitate.
6. cikk. Az identitáshoz való jog.
Art. 7. Românii din străinătate.
7. cikk. A külföldi románok.
Art. 8. Pluralismul și partidele politice.
8. cikk. A pluralizmus és a politikai pártok.
Art. 9. Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale.
9. cikk. A szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek és a szakmai szervezetek.
Art. 10. Relații internaționale.
10. cikk. Nemzetközi kapcsolatok.
Art. 11. Dreptul internațional și dreptul intern.
11. cikk. A nemzetközi jog és a hazai jog.
Art. 12. Simboluri naționale.
12. cikk. Nemzeti jelképek.
Art. 13. Limba oficială.
13. cikk. A hivatalos nyelv.
Art. 14. Capitala.
14. cikk. A főváros.

 

 

TITLUL II 

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

 

 

II. CÍM

Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek


CAPITOLUL I

Dispoziții comune


I. FEJEZET

Közös rendelkezések

Art. 15. Universalitatea.
15. cikk. A jogok egyetemessége.
Art. 16. Egalitatea în drepturi.
16. cikk. A jogegyenlőség.
Art. 17. Cetățenii români în străinătate.
17. cikk. A román állampolgárok külföldön.
Art. 18. Cetățenii străini și apatrizi.
18. cikk. Az idegen állampolgárok és a hontalanok.
Art. 19. Extrădarea și expulzarea.
19. cikk. A kiadatás és a kiutasítás.
Art. 20. Tratatele internaționale privind drepturile omului.
20. cikk. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi szerződések.
Art. 21. Accesul liber la justiție.
21. cikk. Az igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáférés.CAPITOLUL II

Drepturile și libertățile fundamentaleII. FEJEZET

Alapvető jogok és szabadságok

Art. 22. Dreptul la viață și la integritatea fizică și psihică.
22. cikk. Az élethez és a fizikai és pszichikai integritáshoz való jog.
Art. 23. Libertatea individuală.
23. cikk. A személyi szabadság.
Art. 24. Dreptul la apărare.
24. cikk. A védelemhez való jog.
Art. 25. Libera circulație.
25. cikk. A mozgásszabadság.
Art. 26. Viața intimă, familială și privată.
26. cikk. Az intim, a családi és a magánélet.
Art. 27. Inviolabilitatea domiciliului.
27. cikk. Az állandó lakhely sérthetetlensége.
Art. 28. Secretul corespondenței.
28. cikk. A levelezés titkossága.
Art. 29. Libertatea conștiinței.
29. cikk. A lelkiismereti szabadság.
Art. 30. Libertatea de exprimare.
30. cikk. A kifejezés szabadsága.
Art. 31. Dreptul la informație.
31. cikk. Az információhoz való jog.
Art. 32. Dreptul la învățătură.
32. cikk. A tanuláshoz való jog.
Art. 33. Accesul la cultură.
33. cikk. A kultúrához való hozzáférés.
Art. 34. Dreptul la ocrotirea sănătății.
34. cikk. Az egészség oltalmazásához való jog.
Art. 35. Dreptul la mediu sănătos.
35. cikk. Az egészséges környezethez való jog.
Art. 36. Dreptul de vot.
36. cikk. A szavazati jog.
Art. 37. Dreptul de a fi ales.
37. cikk. A megválasztáshoz való jog.
Art. 38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European.
38. cikk. Az Európai Parlamentbe történő megválasztáshoz való jog.
Art. 39. Libertatea întrunirilor.
39. cikk. A gyülekezési szabadság.
Art. 40. Dreptul de asociere.
40. cikk. Az egyesüléshez való jog.
Art. 41. Munca și protecția socială a muncii.
41. cikk. A munka és a munka szociális védelme.
Art. 42. Interzicerea muncii forțate.
42. cikk. A kényszermunka tilalma.
Art. 43. Dreptul la grevă.
43. cikk. A sztrájkjog.
Art. 44. Dreptul de proprietate privată.
44. cikk. A magántulajdonjog.
Art. 45. Libertatea economică.
45. cikk. A gazdasági szabadság.
Art. 46. Dreptul la moștenire.
46. cikk. Az öröklési jog.
Art. 47. Nivelul de trai.
47. cikk. Az életszínvonal.
Art. 48. Familia.
48. cikk. A család.
Art. 49. Protecția copiilor și a tinerilor.
49. cikk. A gyermekek és a fiatalok oltalmazása.
Art. 50. Protecția persoanelor cu handicap.
50. cikk. A fogyatékos személyek védelme.
Art. 51. Dreptul de petiționare.
51. cikk. A petíciós jog.
Art. 52. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.
52. cikk. A valamely közhatóság által sértett személy joga.
Art. 53. Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.
53. cikk. Egyes jogok vagy szabadságok gyakorlásának korlátozása.


CAPITOLUL III

Îndatoririle fundamentale


III. FEJEZET

Az alapvető kötelezettségek

Art. 54. Fidelitatea față de țară.
54. cikk. Az ország iránti hűség.
Art. 55. Apărarea țării.
55. cikk. A honvédelem.
Art. 56. Contribuții financiare.
56. cikk. A pénzügyi hozzájárulások.
Art. 57. Exercitarea drepturilor și a libertăților.
57. cikk. A jogok és a szabadság gyakorlása.


CAPITOLUL IV

Avocatul poporului


IV. FEJEZET

A Nép Ügyvédje

Art. 58. Numirea și rolul.
58. cikk. Kinevezés és szerep.
Art. 59. Exercitarea atribuțiilor.
59. cikk. A feladatkör gyakorlása.
Art. 60. Raportul în fața Parlamentului.
60. cikk. Jelentéstétel a Parlament előtt.

 

 

TITLUL III

Autoritățile publice

 

 

III. CÍM

A közhatóságok

 

CAPITOLUL I

Parlamentul

 

I. FEJEZET

A Parlament

 

SECȚIUNEA 1

Organizare și funcționare

 

1. RÉSZ

Szervezet és működés

Art. 61. Rolul și structura.
61. cikk. Szerep és összetétel.
Art. 62. Alegerea Camerelor.
62. cikk. A Házak megválasztása.
Art. 63. Durata mandatului.
63. cikk. A mandátum időtartama.
Art. 64. Organizarea internă.
64. cikk. A belső szervezés.
Art. 65. Ședințele Camerelor.
65. cikk. A Házak ülései.
Art. 66. Sesiuni.
66. cikk. Ülésszakok.
Art. 67. Actele juridice și cvorumul legal.
67. cikk. A jogi aktusok és törvényes döntésképesség.
Art. 68. Caracterul public al ședințelor.
68. cikk. Az ülések nyilvános jellege.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Statutul deputaților și al senatorilor


2. RÉSZ

A képviselők és szentárok jogállása

Art. 69. Mandatul reprezentativ.
69. cikk. A képviseleti mandátum.
Art. 70. Mandatul deputaților și al senatorilor.
70. cikk. A képviselők és a szenátorok mandátuma.
Art. 71. Incompatibilități.
71. cikk. Összeférhetetlenségek.
Art. 72. Imunitatea parlamentară.
72. cikk. A parlamenti mentelmi jog.


SECȚIUNEA a 3-a

Legiferarea


3. RÉSZ

A törvényhozás

Art. 73. Categorii de legei.
73. cikk. A törvények kategóriái.
Art. 74. Inițiativă legislativă.
74. cikk. A törvénykezdeményezés.
Art. 75. Sesizarea Camerelor.
75. cikk. A Házak megkeresése.
Art. 76. Adoptarea legilor și a hotărârilor.
76. cikk. A törvények és a határozatok elfogadása.
Art. 77. Promulgarea legii.
77. cikk. A törvény kihirdetése.
Art. 78. Intrarea în vigoare a legii.
78. cikk. A törvény hatályba lépése.
Art. 79. Consiliul legislativ.
79. cikk. A Törvényhozási Tanács.

 

CAPITOLUL II

Președintele României

 

II. FEJEZET

Románia Elnöke

Art. 80. Rolul Președintelui.
80. cikk. Az Elnök szerepe.
Art. 81. Alegerea Președintelui.
81. cikk. Az Elnök megválasztása.
Art. 82. Validarea mandatului și depunerea jurământului.
82. cikk. A mandátum igazolása és az eskütétel.
Art. 83. Durata mandatului.
83. cikk. A mandátum időtartama.
Art. 84. Incompatibilități și imunități.
84. cikk. Összeférhetetlenségek és immunitások.
Art. 85. Numirea Guvernului.
85. cikk. A Kormány kinevezése.
Art. 86. Consultarea Guvernului.
86. cikk. Tanácskozás a Kormánnyal.
Art. 87. Participarea la ședințele Guvernului.
87. cikk. Részvétel a Kormány ülésein.
Art. 88. Mesaje.
88. cikk. Üzenetek.
Art. 89. Dizolvarea Parlamentului.
89. cikk. A Parlament feloszlatása.
Art. 90. Referendumul.
90. cikk. A népszavazás.
Art. 91. Atribuții în domeniul politicii externe.
91. cikk. Feladatok a külpolitika terén.
Art. 92. Atribuții în domeniul apărării.
92. cikk. Feladatok a honvédelem terén.
Art. 93. Măsuri excepționale.
93. cikk. Kivételes intézkedések.
Art. 94. Alte atribuții.
94. cikk. Egyéb feladatok.
Art. 95. Suspendarea din funcție.
95. cikk. A tisztségből való felkügesztés.
Art. 96. Punerea sub acuzare.
96. cikk. Vád alá helyezés.
Art. 97. Vacanța funcției.
97. cikk. A tisztség megüresedése.
Art. 98. Interimatul funcției.
98. cikk. A tisztség ideiglenes gyakorlása.
Art. 99. Răspunderea președintelui interimar.
99. cikk. Az ideiglenes elnök felelőssége.
Art. 100. Actele Președintelui.
100. cikk. Az Elnök aktusai.
Art. 101. Indemnizația și celelalte drepturi.
101. cikk. A juttatás és egyéb járandóságok.

 

CAPITOLUL III

Guvernul


III. FEJEZET

A Kormány

Art. 102. Rolul și structura.
102. cikk. Szerep és összetétel.
Art. 103. Învestitura.
103. cikk. A beiktatás.
Art. 104. Jurământul de credință.
104. cikk. A hűségeskü.
Art. 105. Incompatibilități.
105. cikk. Összeférhetetlenségek.
Art. 106. Încetarea funcției de membru al Guvernului.
106. cikk. A kormánytagsági tisztség megszűnése.
Art. 107. Primul-ministru.
107. cikk. A miniszterelnök.
Art. 108. Actele Guvernului.
108. cikk. A Kormány aktusai.
Art. 109. Răspunderea membrilor Guvernului.
109. cikk. A kormánytagok felelőssége.
Art. 110. Încetarea mandatului.
110. cikk. A mandátum megszűnése.


CAPITOLUL IV

Raporturile Parlamentului cu Guvernul


IV. FEJEZET

A Parlament viszonya a Kormánnyal

Art. 111. Informarea Parlamentului.
111. cikk. A Parlament tájékoztatása.
Art. 112. Întrebări, interpelări și moțiuni simple.
112. cikk. Kérdések, interpellációk és egyszerű indítványok.
Art. 113. Moțiunea de cenzură.
113. cikk. A bizalmatlansági indítvány.
Art. 114. Angajarea răspunderii Guvernului.
114. cikk. A Kormány felelősségvállalása.
Art. 115. Delegarea legislativă.
115. cikk. A törvényhozási felhatalmazás.


CAPITOLUL V

Administrația publică


V. FEJEZET

A közigazgatás

SECȚIUNEA 1

Administrația publică centrală de specialitate

1. RÉSZ

A központi szakközigazgatás

Art. 116. Structura.
116. cikk. Szerkezet.
Art. 117. Înființarea.
117. cikk. Létesítés.
Art. 118. Forțele armate.
118. cikk. A fegyveres erők.
Art. 119. Consiliul Suprem de Apăreare a Tării.
119. cikk. A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Administrația publică locală

 

2. RÉSZ

A helyi közigazgatás

Art. 120. Principii de bază.
120. cikk. Alapelvek.
Art. 121. Autorități comunale și orășenești.
121. cikk. Községi és városi hatóságok.
Art. 122. Consiliul județean.
122. cikk. A megyei tanács.
Art. 123. Prefectul.
123. cikk. A prefektus.


CAPITOLUL VI

Autoritatea judecătorească


VI. FEJEZET

A bírói hatóságok

SECȚIUNEA 1

Instanțele judecătorești

1. RÉSZ

A bírói hatóságok

Art. 124. Înfăptuirea justiției.
124. cikk. Az igazságszolgáltatás megvalósítása.
Art. 125. Statutul judecătorilor.
125. cikk. A bírák státusa.
Art. 126. Instanțele judecătorești.
126. cikk. A bírói hatóságok.
Art. 127. Caracterul public al dezbaterilor.
127. cikk. A tárgyalások nyilvános jellege.
Art. 128. Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție.
128. cikk. Az anyanyelv és tolmács használata az igazságszolgáltatásban.
Art. 129. Folosirea căilor de atac.
129. cikk. A jogorvoslati utak használata.
Art. 130. Poliția instanțelor.
130. cikk. A bírói hatóságok rendőrsége.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Ministerul Public

 

2. RÉSZ

Az Ügyészség

Art. 131. Rolul Ministerului Public.
131. cikk. Az Ügyészség szerepe.
Art. 132. Statutul procurorilor.
132. cikk. Az ügyészek jogállása.

 

SECȚIUNEA a 3-a

Consiliul Superior al Magistraturii

 

3. RÉSZ

A Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsa

Art. 133. Rolul și structura.
133. cikk. Szerep és szervezet.
Art. 134. Atribuții.
134. cikk. Feladatkör.

 

 

TITLUL IV

Economia și finanțele publiceIV. CÍM

A gazdaság és a közpénzügyek

Art. 135. Economia.
135. cikk. A gazdaság.
Art. 136. Proprietatea.
136. cikk. A tulajdon.
Art. 137. Sistemul financiar.
137. cikk. A pénzügyi rendszer.
Art. 138. Bugetul public național.
138. cikk. Az országos közköltségvetés.
Art. 139. Impozite, taxe și alte contribuții.
139. cikk. Adók illetékek és más hozzájárulások.
Art. 140. Curtea de Conturi.
140. cikk. A Számvevőszék.
Art. 141. Consiliul Economic și Social.
141. cikk. A Gazdasági és Szociális Tanács.TITLUL V

Curtea ConstituționalăV. CÍM

Az Alkotmánybíróság

Art. 142. Structura.
142. cikk. Összetétel.
Art. 143. Condiții pentru numire.
143. cikk. A kinevezés feltételei.
Art. 144. Incompatibilități.
144. cikk. Összeférhetetlenségek.
Art. 145. Independența și inamovibilitatea.
145. cikk. A függetlenség és az elmozdíthatatlanság.
Art. 146. Atribuții.
146. cikk. Feladatkörök.
Art. 147. Deciziile Curții Constituționale.
147. cikk. Az Alkotmánybíróság döntései.

 

 

TITLUL VI

Integrarea euroatlantică

 

 

VI. CÍM

Az euroatlanti integráció

Art. 148. Integritatea în Uniunea Europeană.
148. cikk. Az Európai Unióba történő integráció.
Art. 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord.
149. cikk. Az Észak-Atlanti Szerződéshez történő csatlakozás.TITLUL VII

Revizuirea ConstituțieiVII. CÍM

Az alkotmánymódosítás

Art. 150. Inițiativa revizuirii.
150. cikk. A módosítás kezdeményezése.
Art. 151. Procedura de revizuire.
151. cikk. A módosítási eljárás.
Art. 152. Limitele revizuirii.
152. cikk. A módosítás korlátai.TITLUL VIII

Dispoziții finale și tranzitoriiVIII. CÍM

Záró és átmeneti rendelkezések

Art. 153. Intrarea în vigoare.
153. cikk. Hatálybalépés.
Art. 154. Conflictul temporal de legi.
154. cikk. A törvények közötti időbeli ütközés.
Art. 155. Dispoziții tranzitorii.
155. cikk. Átmeneti rendelkezések.
Art. 156. Republicarea Constituției.
156. cikk. Az Alkotmány újraközlése.