CODUL CIVIL

 

 

 

 

TITLUL PRELIMINAR

Despre legea civilă

 

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

 

 

 

 

BEVEZETŐ CÍM

A polgári törvényről

  

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Art. 1. Izvoarele dreptului civil.
1. cikk. A polgári jog forrásai.
Art. 2. Obiectul şi conţinutul Codului civil.
2. cikk. A Polgári Törvénykönyv tárgya és tartalma.
Art. 3. Aplicarea generală a Codului civil.
3. cikk. A Polgári Törvénykönyv általános alkalmazása.
Art. 4. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului.
4. cikk. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi szerződések elsőbbséggel való alkalmazása.
Art. 5. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene.
5. cikk. Az európai jog elsőbbsége.

 

CAPITOLUL II

Aplicarea legii civile

 

II. FEJEZET

A polgári törvény alkalmazása

Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile.
6. cikk. A polgári törvény időbeli alkalmazása.
Art. 7. Teritorialitatea legii civile.
7. cikk. A polgári törvény területi hatálya.
Art. 8. Extrateritorialitatea legii civile.
8. cikk. A polgári törvény határon túli hatálya.

  

CAPITOLUL III

Interpretarea și efectele legii civile

 

III. FEJEZET

A polgári törvény értelmezése és joghatásai

Art. 9. Interpretarea legii.
9. cikk. A törvény értelmezése.
Art. 10. Interzicerea analogiei.
10. cikk. Az analógia tilalma.
Art. 11. Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri.
11. cikk. A közrend és a jó erkölcs tiszteletben tartása.
Art. 12. Libertatea de a dispune.
12. cikk. A szabad rendelkezési jog.
Art. 13. Renunţarea la drept.
13. cikk. Jogról való lemondás.
Art. 14. Buna-credinţă.
14. cikk. Jóhiszeműség.
Art. 15. Abuzul de drept.
15. cikk. Joggal való visszaélés.
Art. 16. Vinovăţia.
16. cikk. Vétkesség.
Art. 17. Eroarea comună şi invincibilă.
17. cikk. Közös és elháríthatatlan tévedés.

  

CAPITOLUL IV

Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

 

IV. FEJEZET.

Jogok, jogügyletek és jogcselekmények nyilvánossága

Art. 18. Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare.
18. cikk. A nyilvánosság tárgya és teljesítési módozatai.
Art. 19. Condiţiile de publicitate.
19. cikk. Nyilvánossági feltételek.
Art. 20. Efectele publicităţii.
20. cikk. A nyilvánosság jogkövetkezményei.
Art. 21. Prezumţiile.
21. cikk. Vélelmek.
Art. 22. Lipsa publicităţii. Sancţiuni.
22. cikk. A nyilvánosság hiánya. Szankciók.
Art. 23. Concursul dintre formele de publicitate.
23. cikk. Nyilvánossági alakiságok halmazata.
Art. 24. Consultarea registrelor publice.
24. cikk. A nyilvános nyilvántartások megismerése.

 

 

CARTEA I

Despre persoane

 

 

I. KÖNYV

A személyekről

 

TITLUL I

Dispoziții generale

 

I. CÍM

Általános rendelkezések

Art. 25. Subiectele de drept civil.
25. cikk. Polgári jogalanyok.
Art. 26. Recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor civile.
26. cikk. A polgári jogok és szabadságok elismerése.
Art. 27. Cetăţenii străini şi apatrizii.
27. cikk. Külföldi állampolgárok és hontalan személyek.
Art. 28. Capacitatea civilă.
28. cikk. Polgári jogképesség.
Art. 29. Limitele capacităţii civile.
29. cikk. A polgári jogképesség korlátai.
Art. 30. Egalitatea în faţa legii civile.
30. cikk. A polgári törvény előtti egyenlőség.
Art. 31. Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune.
31. cikk. Vagyon. Vagyonállományok és rendeltetési vagyonállományok.
Art. 32. Transferul intrapatrimonial.
32. cikk. Vagyonon belüli átruházás.
Art. 33. Patrimoniul profesional individual.
33. cikk. Foglalkozás gyakorlására szolgáló egyéni vagyon.

 

TITLUL II

Persoana fizică

 

II. CÍM

A természetes személy

 

CAPITOLUL I

Capacitatea civilă a persoanei fizice

 

I.FEJEZET

A természetes személy polgári jogképessége

 

SECȚIUNEA 1

Capacitatea de folosință

 

1. SZAKASZ

A jogképesség


Art. 34. Noţiune.
34. cikk. Fogalom.
Art. 35. Durata capacităţii de folosinţă.
35. cikk. A jogképesség időtartama.
Art. 36. Drepturile copilului conceput.
Art. 36. A megfogant gyermek jogai.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Capacitatea de exercițiu

 

2. SZAKASZ

A cselekvőképesség

Art. 37. Noţiune.
37. cikk. Fogalom.
Art. 38. Începutul capacităţii de exerciţiu.
38. cikk. A cselekvőképesség kezdete.
Art. 39. Situaţia minorului căsătorit.
39. cikk. A házas kiskorú helyzete.
Art. 40. Capacitatea de exerciţiu anticipată.
40. cikk. Előrehozott cselekvőképesség.
Art. 41. Capacitatea de exerciţiu restrânsă.
41. cikk. Korlátozott cselekvőképesség.
Art. 42. Regimul unor acte ale minorului.
42. cikk. A kiskorú bizonyos jogügyleteinek jogi rendszere.
Art. 43. Lipsa capacităţii de exerciţiu.
43. cikk. A cselekvőképesség hiánya.
Art. 44. Sancţiune.
44. cikk. Szankció.
Art. 45. Frauda comisă de incapabil.
45. cikk. A cselekvőképtelen személy által elkövetett csalás.
Art. 46. Regimul nulităţii.
46. cikk. Megtámadhatóság.
Art. 47. Limitele obligaţiei de restituire.
47. cikk. A visszaszolgáltatási kötelezettség korlátai.
Art. 48. Confirmarea actului anulabil.
48. cikk. Az érvényteleníthető jogügylet megerősítése.

 

SECȚIUNEA a 3-a

Declararea judecătorească a morții

 

3. SZAKASZ

Bírósági holtnak nyilvánítás

Art. 49. Cazul general.
49. cikk. Általános eset.
Art. 50. Cazuri speciale.
50. cikk. Különös esetek.
Art. 51. Procedura de declarare a morţii.
51. cikk. A holtnak nyilvánítási eljárás.
Art. 52. Data prezumată a morţii celui dispărut.
52. cikk. Az eltűnt személy halálának vélelmezett időpontja.
Art. 53. Prezumţie.
53. cikk. Vélelem.
Art. 54. Anularea hotărârii de declarare a morţii.
54. cikk. A holtnak nyilvánító határozat érvénytelenítése.
Art. 55. Descoperirea certificatului de deces.
55. cikk. A halotti bizonyítvány megtalálása.
Art. 56. Plata făcută moştenitorilor aparenţi.
56. cikk. A látszólagos örökösök javára történő kifizetés.
Art. 57. Drepturile moştenitorului aparent.
57. cikk. A látszólagos örökös jogai.

 

CAPITOLUL II

Respectul datorat ființei umane și drepurilor ei inerente

 

II. FEJEZET

Az emberi lény és veleszületett jogainak tiszteletben tartása

 

SECȚIUNEA 1

Dispoziții comune

 

1. SZAKASZ

Közös rendelkezések

Art. 58. Drepturi ale personalităţii.
58. cikk. Személyiségi jogok.
Art. 59. Atributele de identificare.
59. cikk. Azonosítási jellemzők.
Art. 60. Dreptul de a dispune de sine însuşi.
60. cikk. Önrendelkezési jog.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice

 

2. SZAKASZ

A természetes személy élethez, egészséghez és testi épséghez való joga

Art. 61. Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane.
61. cikk. Az emberi lény veleszületett jogainak biztosítása.
Art. 62. Interzicerea practicii eugenice.
62. cikk. Az eugenikai gyakorlatok tilalma.
Art. 63. Intervenţiile asupra caracterelor genetice.
63. cikk. A genetikai jellemzők módosítása.
Art. 64. Inviolabilitatea corpului uman.
64. cikk. Az emberi test sérthetetlensége.
Art. 65. Examenul caracteristicilor genetice.
65. cikk. A genetikai jellemzők vizsgálata.
Art. 66. Interzicerea unor acte patrimoniale.
66. cikk. Vagyoni ügyletek tilalma.
Art. 67. Intervenţiile medicale asupra unei persoane.
67. cikk. A személyt érintő orvosi beavatkozások.
Art. 68. Prelevarea şi transplantul de la persoanele în viaţă.
68. cikk. Élő személytől való eltávolítás és átültetés.
Art. 69. Sesizarea instanţei judecătoreşti.
69. cikk. A bíróság megkeresése.

 

SECȚIUNEA a 3-a

Respectul vieții private și al demnității persoanei umane

 

3. SZAKASZ

A magánélet és a személy méltóságának tiszteletben tartása

Art. 70. Dreptul la libera exprimare.
70. cikk. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog.
Art. 71. Dreptul la viaţa privată.
71. cikk. A magánélethez való jog.
Art. 72. Dreptul la demnitate.
72. cikk. A méltósághoz való jog.
Art. 73. Dreptul la propria imagine.
73. cikk. A saját képmáshoz való jog.
Art. 74. Atingeri aduse vieţii private.
74. cikk. A magánélet megsértése.
Art. 75. Limite.
75. cikk. Korlátok.
Art. 76. Prezumţia de consimţământ.
76. cikk. A beleegyezés vélelme.
Art. 77. Prelucrarea datelor personale.
77. cikk. A személyes jellegű adatok feldolgozása.

 

SECȚIUNEA a 4-a

Respectul datorat persoanei și după decesul său

 

4. SZAKASZ

A halottnak járó tisztelet

Art. 78. Respectul datorat persoanei decedate.
78. cikk. A halottnak járó tisztelet.
Art. 79. Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate.
79. cikk. Az elhunyt emlékének megsértésére vonatkozó tilalom.
Art. 80. Respectarea voinţei persoanei decedate.
80. cikk. Az elhunyt akaratának tiszteletben tartása.
Art. 81. Prelevarea de la persoanele decedate.
81. cikk. Elhunyt személytől való eltávolítás.

 

CAPITOLUL III

Identificarea persoanei fizice

 

III. FEJEZET

A természetes személy azonosítása

 

SECȚIUNEA 1

Numele

 

1. SZAKASZ

A név

Art. 82. Dreptul la nume.
82. cikk. Névhez való jog.
Art. 83. Structura numelui.
83. cikk. A név szerkezete.
Art. 84. Dobândirea numelui.
84. cikk. A névszerzés.
Art. 85. Schimbarea numelui pe cale administrativă.
85. cikk. Névváltoztatás közigazgatási úton.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Domiciliul și reședința

 

2. SZAKASZ

Lakóhely és tartózkodási hely

Art. 86. Dreptul la domiciliu şi reşedinţă.
86. cikk. Lakóhelyhez és tartózkodási helyhez való jog.
Art. 87. Domiciliul.
87. cikk. A lakhely.
Art. 88. Reşedinţa.
88. cikk. Tartózkodási hely.
Art. 89. Stabilirea şi schimbarea domiciliului.
89. cikk. A lakóhely megválasztása és megváltoztatása.
Art. 90. Prezumţia de domiciliu.
90. cikk. A lakóhely vélelme.
Art. 91. Dovada.
91. cikk. Bizonyítás.
Art. 92. Domiciliul minorului şi al celui pus sub interdicţie judecătorească.
92. cikk. A kiskorú és a bírósági gondnokság alá helyezett személy lakóhelye.
Art. 93. Cazuri speciale.
93. cikk. Különleges esetek.
Art. 94. Domiciliul persoanei puse sub curatelă.
94. cikk. A gondnokság alá helyezett személy lakóhelye.
Art. 95. Domiciliul la curatorul special.
95. cikk. Lakóhely a különleges gondnoknál.
Art. 96. Domiciliul profesional.
96. cikk. Vállalati székhely.
Art. 97. Domiciliul ales.
97. cikk. Választott lakóhely.

 

SECȚIUNEA a 3-a

Actele de stare civilă

 

3. SZAKASZ

Anyakönyvi iratok

Art. 98. Starea civilă.
98. cikk. Családi állapot.
Art. 99. Dovada stării civile.
99. cikk. A családi állapot bizonyítása.
Art. 100. Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă.
100. cikk. Az anyakönyvi iratok érvénytelenítése, kiegészítése, módosítása vagy kiigazítása.
Art. 101. Înscrierea menţiunilor pe actul de stare civilă.
101. cikk. Az anyakönyvi iratokon feltüntetett megjegyzések.
Art. 102. Actele întocmite de un ofiţer de stare civilă necompetent.
102. cikk. A hatáskörrel nem rendelkező anyakönyvvezető által kiállított iratok.
Art. 103. Alte mijloace de dovadă a stării civile.
103. cikk. A családi állapot egyéb bizonyítási eszközei.

 

TITLUL III

Ocrotirea persoanei fizice

 

III. CÍM

A természetes személy védelme

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Art. 104. Interesul persoanei ocrotite.
104. cikk. A védett személy érdeke.
Art. 105. Persoanele ocrotite.
105. cikk. A védett személyek.
Art. 106. Măsurile de ocrotire.
106. cikk. Védelmi intézkedések.
Art. 107. Instanţa de tutelă.
107. cikk. A gyámügyi bíróság.
Art. 108. Ocrotirea persoanei prin tutelă.
108. cikk. A személy védelme gyámság alá helyezéssel.
Art. 109. Ocrotirea persoanei prin curatelă.
109. cikk. A személy védelme gondnokság alá helyezéssel.

 

CAPITOLUL II

Tutela minorului

 

II. FEJEZET

A kiskorú gyámság alá helyezése 

 

SECȚIUNEA 1

Deschiderea tutelei

 

1. SZAKASZ

A gyámrendelés

Art. 110. Cazurile de instituire.
110. cikk. A gyámrendelés esetei.
Art. 111. Persoanele obligate să înştiinţeze instanţa de tutelă.
111. cikk. A gyámügyi bíróság értesítésére kötelezett személyek.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Tutorele

 

2. SZAKASZ

A gyám 

Art. 112. Persoana care poate fi numită tutore.
112. cikk. A gyámnak kinevezhető személy.
Art. 113. Persoanele care nu pot fi numite tutore.
113. cikk. A gyámnak ki nem nevezhető személyek.
Art. 114. Desemnarea tutorelui de către părinte.
114. cikk. A gyám, szülő általi kijelölése.
Art. 115. Desemnarea mai multor tutori.
115. cikk. Több gyám kijelölése.
Art. 116. Măsuri provizorii.
116. cikk. Ideiglenes intézkedések.
Art. 117. Garanţii.
117. cikk. Biztosítékok.
Art. 118. Numirea tutorelui de către instanţa de tutelă.
118. cikk. A gyám gyámügyi bíróság általi kinevezése.
Art. 119. Procedura de numire.
119. cikk. A kinevezési eljárás.
Art. 120. Refuzul continuării tutelei.
120. cikk. A gyámság folytatásának visszautasítása.
Art. 121. Înlocuirea tutorelui.
121. cikk. A gyám helyettesítése.
Art. 122. Caracterul personal al tutelei.
122. cikk. A gyámság személyes jellege.
Art. 123. Gratuitatea tutelei.
123. cikk. A gyámság ingyenes jellege.

 

SECȚIUNEA a 3-a

Consiliul de familie

 

3. SZAKASZ

A családi tanács

Art. 124. Rolul consiliului de familie.
124. cikk. A családi tanács szerepe.
Art. 125. Membrii consiliului de familie.
125. cikk. A családi tanács tagjai.
Art. 126. Alte dispoziţii aplicabile consiliului de familie.
126. cikk. A családi tanácsra vonatkozó egyéb rendelkezések.
Art. 127. Modificarea consiliului de familie.
127. cikk. A családi tanács módosítása.
Art. 128. Constituirea consiliului de familie.
128. cikk. A családi tanács létrehozása.
Art. 129. Funcţionarea consiliului de familie.
129. cikk. A családi tanács működése.
Art. 130. Atribuţii.
130. cikk. Feladatkörök.
Art. 131. Înlocuirea consiliului de familie.
131. cikk. A családi tanács módosítása.
Art. 132. Imposibilitatea constituirii consiliului de familie.
132. cikk. A családi tanács létrehozásának lehetetlen volta.

 

SECȚIUNEA a 4-a

Exercitarea tutelei

 

4. SZAKASZ

A gyámság gyakorlása

 

§1. Dispoziții generale 

 

§1. Általános rendelkezések

Art. 133. Exercitarea tutelei în interesul minorului.
133. cikk. A gyámságnak a kiskorú érdekében való gyakorlása.
Art. 134. Conţinutul tutelei.
134. cikk. A gyámság tartalma.
Art. 135. Tutela exercitată de ambii soţi.
135. cikk. A házastársak által gyakorolt gyámság.

 

§2. Executarea tutelei cu privire la persoana minorului

 

§2. A gyámság gyakorlása a kiskorú személyének vonatkozásában

Art. 136. Avizul consiliului de familie.
136. cikk. A családi tanács véleményezése.
Art. 137. Domiciliul minorului.
137. cikk. A kiskorú lakhelye.
Art. 138. Felul învăţătureii sau al pregătirii profesionale.
138. cikk. A tanulmányok vagy szakmai képzés fajtája.
Art. 139. Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani.
139. cikk. A 10. életévét betöltött kiskorú meghallgatása.

 

§3. Executarea tutelei cu privire la bunurile minorului

 

§3. A gyámság gyakorlása a kiskorú javai vonatkozásában

Art. 140. Inventarul bunurilor minorului.
140. cikk. A kiskorú javainak leltárba vétele.
Art. 141. Actele făcute în lipsa inventarului.
141. cikk. A leltár hiányában végzett ügyletek.
Art. 142. Administrarea bunurilor minorului.
142. cikk. A kiskorú javainak igazgatása.
Art. 143. Reprezentarea minorului.
143. cikk. A kiskorú képviselete.
Art. 144. Regimul juridic al actelor de dispoziţie.
144. cikk. A rendelkezési jogügyletek jogállása.
Art. 145. Autorizarea instanţei de tutelă.
145. cikk. A gyámügyi bíróság általi engedélyezés.
Art. 146. Încuviinţarea şi autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani.
146. cikk. A 14 évet betöltött kiskorú jogügyleteinek jóváhagyása és engedélyezése.
Art. 147. Interzicerea unor acte juridice.
147. cikk. Egyes jogügyletek tilalma.
Art. 148. Suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului.
148. cikk. A kiskorú eltartásához szükséges éves összeg.
Art. 149. Constituirea de depozite bancare.
149. cikk. Bankbetétek létrehozása.
Art. 150. Cazurile de numire a curatorului special.
150. cikk. A különgondnok kinevezésének esetei.

 

SECȚIUNEA a 5-a

Controlul exercitării tutelei

 

5. SZAKASZ

A gyámság gyakorlásának ellenőrzése

Art. 151. Controlul instanţei de tutelă.
151. cikk. A gyámügyi bíróság általi ellenőrzés.
Art. 152. Darea de seamă.
152. cikk. A számadás.
Art. 153. Descărcarea tutorelui.
153. cikk. A gyám tehermentesítése.
Art. 154. Interzicerea dispensei de a da socoteală.
154. cikk. A számadási kötelezettség alóli felmentés tilalma.
Art. 155. Plângerea împotriva tutorelui.
155. cikk. A gyám elleni panaszemelés.

 

SECȚIUNEA a 6-a

Încetarea tutelei

 

6. SZAKASZ

A gyámság megszűnése

Art. 156. Cazurile de încetare.
156. cikk. A megszűnés esetei.
Art. 157. Moartea tutorelui.
157. cikk. A gyám halála.
Art. 158. Îndepărtarea tutorelui.
158. cikk. A gyám elmozdítása.
Art. 159. Numirea curatorului special.
159. cikk. A különgondnok kinevezése.
Art. 160. Darea de seamă generală.
160. cikk. Az általános számadás.
Art. 161. Predarea bunurilor.
161. cikk. A javak átadása.
Art. 162. Descărcarea de gestiune.
162. cikk. Igazgatási tehermentesítés.
Art. 163. Amenda civilă.
163. cikk. A pénzbírság.

 

CAPITOLUL III

Ocrotirea interzisului judecătoresc

 

III. FEJEZET

A bírósági gondnokság alá helyezett személy védelme

Art. 164. Condiţii.
164. cikk. Feltételek.
Art. 165. Persoanele care pot cere punerea sub interdicţie.
165. cikk. A bírósági gondnokság alá helyezés kérésére jogosult személyek.
Art. 166. Desemnarea tutorelui.
166. cikk. A gyám kijelölése.
Art. 167. Numirea unui curator special.
167. cikk. Egy különgondnok kinevezése.
Art. 168. Procedura.
168. cikk. Az eljárás.
Art. 169. Opozabilitatea interdicţiei.
169. cikk. A bírósági gondnokság alá helyezés szembeállíthatósága.
Art. 170. Numirea tutorelui.
170. cikk. A gyám kinevezése.
Art. 171. Aplicarea regulilor de la tutelă.
171. cikk. A gyámságra vonatkozó szabályok alkalmazása.
Art. 172. Actele încheiate de cel pus sub interdicţie judecătorească.
172. cikk. A bírósági gondnokság alá helyezett személy jogügyletei.
Art. 173. Înlocuirea tutorelui.
173. cikk. A gyám helyettesítése.
Art. 174. Obligaţiile tutorelui.
174. cikk. A gyám kötelezettségei.
Art. 175. Liberalităţile primite de descendenţii interzisului judecătoresc.
175. cikk. A bírósági gondnokság alá helyezett leszármazottai által kapott ingyenes juttatások.
Art. 176. Minorul pus sub interdicţie judecătorească.
176. cikk. A bírósági gondnokság alá helyezett kiskorú.
Art. 177. Ridicarea interdicţiei judecătoreşti.
177. cikk. A bírósági gondnokság alá helyezés megszüntetése.

 

CAPITOLUL IV

Curatela

 

IV. FEJEZET

A gondnokság

Art. 178. Cazuri de instituire.
178. cikk. Elrendelési esetek.
Art. 179. Competenţa instanţei de tutelă.
179. cikk. A gyámügyi bíróság illetékessége.
Art. 180. Persoana care poate fi numită curator.
180. cikk. A gondnoknak kinevezhető személy.
Art. 181. Efectele curatelei.
181. cikk. A gondnokság joghatásai.
Art. 182. Procedura de instituire.
182. cikk. Az elrendelési eljárás.
Art. 183. Conţinutul curatelei.
183. cikk. A gondnokság tartalma.
Art. 184. Înlocuirea curatorului.
184. cikk. A gondnok helyettesítése.
Art. 185. Încetarea curatelei.
185. cikk. A gondnokság megszűnése.
Art. 186. Dispoziţii speciale.
186. cikk. Különös rendelkezések.

 

TITLUL IV

Persoana juridică

 

IV. CÍM

A jogi személy

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Art. 187. Elementele constitutive.
187. cikk. Alkotó elemek.
Art. 188. Calitatea de persoană juridică.
188. cikk. A jogi személy minősége.
Art. 189. Categorii de persoane juridice.
189. cikk. Jogi személyi kategóriák.
Art. 190. Persoana juridică de drept privat.
190. cikk. A magánjogi jogi személy.
Art. 191. Persoana juridică de drept public.
191. cikk. A közjogi jogi személy.
Art. 192. Regimul juridic aplicabil.
192. cikk. Az alkalmazandó jogrend.
Art. 193. Efectele personalităţii juridice.
193. cikk. A jogi személyiség következményei.

 

CAPITOLUL II

Înființarea persoanei juridice

 

II. FEJEZET

A jogi személy létesítése 

 

SECȚIUNEA 1

Dispoziții comune

 

1. SZAKASZ

Közös rendelkezések

Art. 194. Modurile de înfiinţare.
194. cikk. Létesítési módok.
Art. 195. Durata persoanei juridice.
195. cikk. A jogi személy fennállásának időtartalma.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Nulitatea persoanei juridice

 

2. SZAKASZ

A jogi személy semmissége

Art. 196. Cauzele de nulitate.
196. cikk. Semmisségi okok.
Art. 197. Aspectele speciale privind regimul nulităţii.
197. cikk. A semmisség rendszerének sajátosságai.
Art. 198. Efectele nulităţii.
198. cikk. A semmisség jogkövetkezményei.
Art. 199. Regimul actelor juridice încheiate cu terţii.
199. cikk. A harmadik személyekkel kötött jogügyletek rendszere.

 

SECȚIUNEA a 3-a

Înregistrarea persoanei juridice

 

3. SZAKASZ

A jogi személy bejegyzése

Art. 200. Înregistrarea persoanei juridice.
200. cikk. A jogi személy bejegyzése.
Art. 201. Obligaţia de verificare a documentelor publicate.
201. cikk. A közzétett dokumentumok ellenőrzésének kötelezettsége.
Art. 202. Lipsa înregistrării.
202. cikk. A bejegyzés hiánya.
Art. 203. Răspunderea pentru neefectuarea formalităţilor de înregistrare.
203. cikk. A bejegyzési alakiságok elmulasztásáért való felelősség.
Art. 204. Înregistrarea modificărilor aduse actului de înfiinţare.
204. cikk. Az alapító okirat bejegyzéseinek módosítása.

 

CAPITOLUL III

Capacitatea civilă a persoanei juridice

 

III. FEJEZET

A jogi személy polgári jogi képessége

 

SECȚIUNEA 1

Capacitatea de folosință a persoanei juridice

 

1. SZAKASZ

A jogi személy jogképessége

Art. 205. Data dobândirii capacităţii de folosinţă.
205. cikk. A jogképesség megszerzésének időpontja.
Art. 206. Conţinutul capacităţii de folosinţă.
206. cikk. A jogképesség tartalma.
Art. 207. Desfăşurarea activităţilor autorizate.
207. cikk. Az engedélyezett tevékenységek folytatása.
Art. 208. Capacitatea de a primi liberalităţi.
208. cikk. Ingyenes juttatások elfogadásának képessége.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice

 

2. SZAKASZ

A jogi személy cselekvőképessége és működése 

 

§1. Capacitatea de exerciţiu

 

§1. A cselekvőképesség 

Art. 209. Data dobândirii capacităţii de exerciţiu.
209. cikk. A cselekvőképesség megszerzésének időpontja.
Art. 210. Lipsa organelor de administrare.
210. cikk. Az ügyvezető szervek hiánya.
Art. 211. Incapacităţi şi incompatibilităţi.
211. cikk. Cselekvőképtelenség és összeférhetetlenségek.

 

§2. Funcţionarea persoanei juridice

 

§2. A jogi személy működése

Art. 212. Actele emise de organele persoanei juridice.
212. cikk. A jogi személy által kibocsátott iratok.
Art. 213. Obligaţiile membrilor organelor de administrare.
213. cikk. Az ügyvezető szervek tagjainak kötelességei.
Art. 214. Separarea patrimoniilor.
214. cikk. A vagyonok elkülönítése.
Art. 215. Contrarietatea de interese.
215. cikk. Az érdekellentét.
Art. 216. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice.
216. cikk. A jogi személy szervei által kibocsátott iratok semmissége.
Art. 217. Suspendarea actelor atacate.
217. cikk. A megtámadott jogügyletek felfüggesztése.
Art. 218. Participarea la circuitul civil.
218. cikk. A polgári forgalomban való részvétel.
Art. 219. Răspunderea pentru fapte juridice.
219. cikk. A jogi cselekményekért való felelősség.
Art. 220. Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice.
220. cikk. A jogi személy szerveit alkotó tagok felelőssége.

 

§3. Dispoziţii speciale

 

§3. Különös rendelkezések 

Art. 221. Răspunderea persoanelor juridice de drept public.
221. cikk. A közjogi jogi személyek felelőssége.
Art. 222. Independenţa patrimonială.
222. cikk. Vagyoni függetlenség.
Art. 223. Statul şi unităţile administrativ-teritoriale.
223. cikk. Az állam és a területi közigazgatási egységek.
Art. 224. Răspunderea civilă a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.
224. cikk. Az állam és a területi közigazgatási egységek polgári jogi felelőssége.

 

CAPITOLUL IV

Identificarea persoanei juridice

 

IV. FEJEZET

A jogi személy azonosítása

Art. 225. Naţionalitatea persoanei juridice.
225. cikk. A jogi személy nemzetisége.
Art. 226. Denumirea persoanei juridice.
226. cikk. A jogi személy elnevezése.
Art. 227. Sediul persoanei juridice.
227. cikk. A jogi személy székhelye.
Art. 228. Schimbarea denumirii şi sediului.
228. cikk. Az elnevezés és a székhely megváltoztatása.
Art. 229. Dovada denumirii şi sediului.
229. cikk. Az elnevezés és a székhely bizonyítása.
Art. 230. Alte atribute de identificare.
230. cikk. Egyéb azonosító jellemzők.
Art. 231. Menţiuni obligatorii.
231. cikk. Kötelező megjegyzések.

 

CAPITOLUL V

Reorganizarea persoanei juridice

 

V. FEJEZET

A jogi személy átszervezése 

Art. 232. Noţiune.
232. cikk. Fogalom.
Art. 233. Modurile de reorganizare.
233. cikk. Átszervezési módozatok.
Art. 234. Fuziunea.
234. cikk. Egyesülés.
Art. 235. Efectele fuziunii.
235. cikk. Az egyesülés jogkövetkezményei.
Art. 236. Divizarea.
236. cikk. Szétválás.
Art. 237. Efectele divizării.
237. cikk. A szétválás jogkövetkezményei.
Art. 238. Întinderea răspunderii în caz de divizare.
238. cikk. A felelősség mértéke szétválás esetén.
Art. 239. Repartizarea contractelor în caz de divizare.
239. cikk. A szerződések elosztása szétválás esetén.
Art. 240. Încetarea unor contracte.
240. cikk. Egyes szerződések megszűnése.
Art. 241. Transformarea persoanei juridice.
241. cikk. A jogi személy átalakulása.
Art. 242. Data transmiterii drepturilor şi obligaţiilor.
242. cikk. A jogok és kötelezettségek átruházásának időpontja.
Art. 243. Opoziţii.
243. cikk. Kifogások.

 

CAPITOLUL VI

Încetarea persoanei juridice

 

 

VI. FEJEZET

A jogi személy megszűnése

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések 

Art. 244. Modurile de încetare.
244 cikk. A megszűnés esetei.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Dizolvarea persoanei juridice

 

2. SZAKASZ

A jogi személy feloszlása 

Art. 245. Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat.
245. cikk. A magánjogi jogi személy feloszlása.
Art. 246. Dizolvarea persoanelor juridice de drept public.
246. cikk. A közjogi jogi személyek feloszlása.
Art. 247. Opoziţii.
247. cikk. Kifogások.
Art. 248. Lichidarea.
248. cikk. A felszámolás.
Art. 249. Destinaţia bunurilor rămase după lichidare.
249. cikk. A felszámolás után megmaradt javak helyzete.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii speciale

 

3. SZAKASZ

Különös rendelkezések

Art. 250. Desfiinţarea unor persoane juridice.
250. cikk. Egyes jogi személyek megszűnése.
Art. 251. Data încetării personalităţii juridice.
251. cikk. A jogi személyiség megszűnésének időpontja.

 

TITLUL V

Apărarea drepturilor nepatrimoniale

 

V. CÍM

A nem vagyoni jogok védelme

Art. 252. Ocrotirea personalităţii umane.
252. cikk. Az emberi személyiség védelme.
Art. 253. Mijloace de apărare.
253. cikk. Védelmi eszközök.
Art. 254. Apărarea dreptului la nume.
254. cikk. A névviseléshez való jog védelme.
Art. 255. Măsuri provizorii.
255. cikk. Ideiglenes intézkedések.
Art. 256. Decesul titularului dreptului nepatrimonial.
256. cikk. A nem vagyoni jog jogosultjának elhalálozása.
Art. 257. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice.
257. cikk. A jogi személy nem vagyoni jogainak védelme.

 

 

CARTEA a II-a
Despre familie

 

 

II. KÖNYV

A családról

 

TITLUL I
Dispoziţii generale

 

I. CÍM

Általános rendelkezések

Art. 258. Familia.
258. cikk. A család.
Art. 259. Căsătoria.
259. cikk. A házasság.
Art. 260. Egalitatea în drepturi a copiilor.
260. cikk. A gyermekek törvény előtti egyenlősége.
Art. 261. Îndatorirea părinţilor.
261. cikk. A szülők kötelezettségei.
Art. 262. Relaţiile dintre părinţi şi copii.
262. cikk. A szülők és gyermekek közti kapcsolat.
Art. 263. Principiul interesului superior al copilului.
263. cikk. A gyermek legfőbb érdeke.
Art. 264. Ascultarea copilului.
264. cikk. A gyermek meghallgatása.
Art. 265. Instanţa competentă.
265. cikk. A hatáskörrel rendelkező bíróság.

 

TITLUL II
Căsătoria

 

II. CÍM

A házasság

 

CAPITOLUL I
Logodna

 

I. FEJEZET

A jegyesség 

Art. 266. Încheierea logodnei.
266. cikk. Az eljegyzés.
Art. 267. Ruperea logodnei.
267. cikk. A jegyesség felbontása.
Art. 268. Restituirea darurilor.
268. cikk. Az ajándékok visszaszolgáltatása.
Art. 269. Răspunderea pentru ruperea logodnei.
269. cikk. A jegyesség felbontásából fakadó felelősség.
Art. 270. Termenul de prescripţie.
270. cikk. Az elévülési határidő.

 

CAPITOLUL II
Încheierea căsătoriei

 

II. FEJEZET

A házasságkötés 

 

SECŢIUNEA 1
Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei

 

1. SZAKASZ

A házasságkötés anyagi jogi feltételei

Art. 271. Consimţământul la căsătorie.
271. cikk. Beleegyezés a házasságkötésbe.
Art. 272. Vârsta matrimonială.
272. cikk. A házasságkötési korhatár.
Art. 273. Bigamia.
273. cikk. A kettős házasság.
Art. 274. Interzicerea căsătoriei între rude.
274. cikk. Rokonok közti házasság tilalma.
Art. 275. Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră.
275. cikk. A gyám és a kiskorú személy közti házasság tilalma.
Art. 276. Alienaţia şi debilitatea mintală.
276. cikk. Elmebetegség és értelmi fogyatékosság.
Art. 277. Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria.
277. cikk. Bizonyos élettársi kapcsolatok tilalma vagy házassággal való azonosítása.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Formalităţile pentru încheierea căsătoriei

 

2. SZAKASZ

A házasságkötés alaki kellékei 

Art. 278. Comunicarea stării de sănătate.
278. cikk. Az egészségi állapot közlése.
Art. 279. Locul încheierii căsătoriei.
279. cikk. A házasságkötés helyszíne.
Art. 280. Declaraţia de căsătorie.
280. cikk. A házassági nyilatkozat.
Art. 281. Conţinutul declaraţiei de căsătorie.
281. cikk. A házassági nyilatkozat tartalma.
Art. 282. Alegerea numelui de familie.
282. cikk. A családnév megválasztása.
Art. 283. Publicitatea declaraţiei de căsătorie.
283. cikk. A házassági nyilatkozat nyilvánossága.
Art. 284. Reînnoirea declaraţiei de căsătorie.
284. cikk. A házassági nyilatkozat megújítása.
Art. 285. Opoziţia la căsătorie.
285. cikk. A házassággal kapcsolatos ellenvetés.
Art. 286. Refuzul celebrării căsătoriei.
286. cikk. A házasságkötés elutasítása.
Art. 287. Celebrarea căsătoriei.
287. cikk. A házasságkötés szertartása.
Art. 288. Martorii la căsătorie.
288. cikk. A házasságkötés tanúi.
Art. 289. Momentul încheierii căsătoriei.
289. cikk. A házasságkötés időpontja.

 

CAPITOLUL III
Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei

 

III. FEJEZET

A házasságkötést követő alaki kellékek


Art. 290. Actul de căsătorie.
290. cikk. A házassági okmány.
Art. 291. Formalităţile privind regimul matrimonial.
291. cikk. A házassági vagyonrendszer alaki kellékei.
Art. 292. Dovada căsătoriei.
292. cikk. A házasság bizonyítása.

 

CAPITOLUL IV
Nulitatea căsătoriei

 

IV. FEJEZET

A házasság semmissége 

 

SECŢIUNEA 1
Nulitatea absolută a căsătoriei

 

1. SZAKASZ

A házasság semmissége

Art. 293. Cazurile de nulitate absolută.
293. cikk. A semmisség.
Art. 294. Lipsa vârstei matrimoniale.
294. cikk. A házasságkötési korhatár hiánya.
Art. 295. Căsătoria fictivă.
295. cikk. A színlelt házasság.
Art. 296. Persoanele care pot invoca nulitatea absolută.
296. cikk. A semmisség meghivatkozására jogosult személyek.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Nulitatea relativă a căsătoriei

 

2. SZAKASZ

A házasság megtámadhatósága

Art. 297. Lipsa încuviinţărilor cerute de lege.
297. cikk. A törvény által megkövetelt jóváhagyások hiánya.
Art. 298. Viciile de consimţământ.
298. cikk. Az akarathibák.
Art. 299. Lipsa discernământului.
299. cikk. Az ítélőképesség hiánya.
Art. 300. Existenţa tutelei.
300. cikk. A gyámság megléte.
Art. 301. Termenul de prescripţie.
301. cikk. Az elévülési határidő.
Art. 302. Caracterul personal al acţiunii.
302. cikk. A kereset személyes jellege.
Art. 303. Acoperirea nulităţii.
303. cikk. A megtámadhatóság elhárítása.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Efectele nulităţii căsătoriei

 

3. SZAKASZ

A semmisség vagy megtámadhatóság joghatásai

Art. 304. Căsătoria putativă.
304. cikk. A vélt házasság.
Art. 305. Situaţia copiilor.
305. cikk. A gyermekek helyzete.
Art. 306. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti.
306. cikk. A bírói határozat érvényesíthetősége.

 

CAPITOLUL V
Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor

 

V. FEJEZET

A házastársak személyi jogai és kötelezettségei

Art. 307. Reglementarea raporturilor personale dintre soţi.
307. cikk. A házastársak közötti személyi viszonyok szabályozása.
Art. 308. Luarea deciziilor de către soţi.
308. cikk. A házastársak döntéshozatala.
Art. 309. Îndatoririle soţilor.
309. cikk. A házastársak kötelezettségei.
Art. 310. Independenţa soţilor.
310. cikk. A házastársak függetlensége.
Art. 311. Schimbarea numelui de familie.
311. cikk. A családnév megváltoztatása.

 

CAPITOLUL VI
Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

 

VI. FEJEZET

A házastársak vagyoni jogai és kötelezettségei

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune

 

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

 

§1. Despre regimul matrimonial în general

 

§1. A házassági vagyonjogi rendszerről általában

Art. 312. Regimurile matrimoniale.
312. cikk. A házassági vagyonjogi rendszerek.
Art. 313. Efectele regimului matrimonial.
313. cikk. A házassági vagyonjogi rendszer joghatásai.
Art. 314. Mandatul convenţional.
314. cikk. Az egyezményes megbízás.
Art. 315. Mandatul judiciar.
315. cikk. A bírósági megbízás.
Art. 316. Actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei.
316. cikk. A család érdekeit súlyosan veszélyeztető rendelkezési ügyletek.
Art. 317. Independenţa patrimonială a soţilor.
317. cikk. A házastársak vagyoni függetlensége.
Art. 318. Dreptul la informare.
318. cikk. A tájékoztatáshoz való jog.
Art. 319. Încetarea regimului matrimonial.
319. cikk. A házassági vagyonjogi rendszer megszűnése.
Art. 320. Lichidarea regimului matrimonial.
320. cikk. A házassági vagyonjogi rendszer felszámolása.

 

§2. Locuinţa familiei

 

§2. A családi lakás

Art. 321. Noţiune.
321. cikk. Fogalom-meghatározás.
Art. 322. Regimul unor acte juridice.
322. cikk. Egyes jogügyletek rendszere.
Art. 323. Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate.
323. cikk. A házastársak jogai a bérelt lakáson.
Art. 324. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere.
324. cikk. A bérleti szerződés odaítélése.

 

§3. Cheltuielile căsătoriei

 

§3. A házasság költségei

Art. 325. Contribuţia soţilor.
325. cikk. A házastársak hozzájárulása.
Art. 326. Munca în gospodărie.
326. cikk. A háztartásban végzett munka.
Art. 327. Veniturile din profesie.
327. cikk. Munkajövedelem.
Art. 328. Dreptul la compensaţie.
328. cikk. Kiegyenlítési jog.

 

§4. Alegerea regimului matrimonial

 

§4. A házassági vagyonjogi rendszer megválasztása

Art. 329. Convenţia matrimonială.
329. cikk. A házassági vagyonjogi egyezmény.
Art. 330. Încheierea convenţiei matrimoniale.
330. cikk. A házassági vagyonjogi egyezmény megkötése.
Art. 331. Simulaţia convenţiei matrimoniale.
331. cikk. A házassági vagyonjogi egyezmény színlelése.
Art. 332. Obiectul convenţiei matrimoniale.
332. cikk. A házassági vagyonjogi egyezmény tárgya.
Art. 333. Clauza de preciput.
333. cikk. Vagyoni többletre vonatkozó záradék.
Art. 334. Publicitatea convenţiei matrimoniale.
334. cikk. A házassági szerződés nyilvánossága.
Art. 335. Inopozabilitatea convenţiei matrimoniale.
335. cikk. A házassági vagyonjogi egyezmény érvényesíthetetlensége.
Art. 336. Modificarea convenţiei matrimoniale.
336. cikk. A házassági vagyonjogi egyezmény módosítása.
Art. 337. Încheierea convenţiei matrimoniale de către minor.
337. cikk. Házassági vagyonjogi egyezmény kiskorú által történő megkötése.
Art. 338. Nulitatea convenţiei matrimoniale.
338. cikk. A házassági vagyonjogi egyezmény érvénytelensége.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Regimul comunităţii legale

 

2. SZAKASZ

A törvényes vagyonközösségi rendszer 

Art. 339. Bunurile comune.
339. cikk. A közös javak.
Art. 340. Bunurile proprii.
340. cikk. A házastárs különvagyona.
Art. 341. Veniturile din muncă şi cele asimilate acestora.
341. cikk. A munkából származó és az ezekkel azonosított jövedelmek.
Art. 342. Regimul juridic al bunurilor proprii.
342. cikk. A különvagyon jogállása.
Art. 343. Dovada bunurilor soţilor.
343. cikk. A házastársak különvagyonának bizonyítása.
Art. 344. Formalităţile de publicitate.
344. cikk. Nyilvánossági alakiságok.
Art. 345. Actele de conservare, de folosinţă şi de administrare.
345. cikk. A megőrzési, használati és igazgatási ügyletek.
Art. 346. Actele de înstrăinare şi de grevare.
346. cikk. Az elidegenítési és terhelési ügyletek.
Art. 347. Nulitatea relativă.
347. cikk. A megtámadhatóság.
Art. 348. Aportul de bunuri comune.
348. cikk. Közös dolgokkal való hozzájárulás.
Art. 349. Regimul aporturilor.
349. cikk. A hozzájárulás jogállása.
Art. 350. Dispoziţii testamentare.
350. cikk. Végrendelkezés.
Art. 351. Datoriile comune ale soţilor.
351. cikk. A házastársak közös adósságai.
Art. 352. Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune.
352. cikk. A közös tartozásokért való másodlagos felelősség.
Art. 353. Urmărirea bunurilor comune.
353. cikk. A közös dolgok végrehajtása.
Art. 354. Urmărirea veniturilor din profesie.
354. cikk. A hivatásgyakorlásból származó jövedelmek végrehajtása.
Art. 355. Lichidarea regimului comunităţii.
355. cikk. A vagyonközösség felszámolása.
Art. 356. Efectele încetării regimului comunităţii.
356. cikk. A házassági vagyonközösség megszűnésének joghatása.
Art. 357. Lichidarea comunităţii. Partajul.
357. cikk. A vagyonközösség felszámolása. Vagyonmegosztás.
Art. 358. Partajul în timpul regimului comunităţii.
358. cikk. Vagyonmegosztás a vagyonközösségi rendszer idején.
Art. 359. Convenţiile contrare regimului comunităţii legale.
359. cikk. A törvényes vagyonközösség elleni egyezmények.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Regimul separaţiei de bunuri

 

3. SZAKASZ

A vagyon-elkülönítési rendszer 

Art. 360. Regimul bunurilor.
360. cikk. A dolgok jogállása.
Art. 361. Inventarul bunurilor mobile.
361. cikk. Az ingó dolgok leltára.
Art. 362. Bunurile proprietate comună pe cote-părţi.
362. cikk. A közös résztulajdonban lévő dolgok.
Art. 363. Folosinţa bunurilor celuilalt soţ.
363. cikk. A másik házastárs dolgainak a használata.
Art. 364. Răspunderea pentru obligaţiile personale.
364. cikk. A személyes kötelezettségekért való felelősség.
Art. 365. Dreptul de retenţie.
365. cikk. A visszatartási jog.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Regimul comunităţii convenţionale

 

4. SZAKASZ

Az egyezményes vagyonjogi rendszer

Art. 366. Domeniul de aplicare.
366. cikk. Joghatály.
Art. 367. Obiectul convenţiei matrimoniale.
367. cikk. A házassági vagyonjogi egyezmény tárgya.
Art. 368. Alte dispoziţii aplicabile.
368. cikk. Egyéb alkalmazandó rendelkezések.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Modificarea regimului matrimonial

 

5. SZAKASZ

A házassági vagyonjogi rendszer módosítása

 

§1. Modificarea convenţională

 

§1. A szerződéses módosítás

Art. 369. Condiţii.
369. cikk. Feltételek.

 

§2. Modificarea judiciară

 

§2. A bírósági módosítás 

Art. 370. Separaţia judiciară de bunuri.
370. cikk. Bírósági vagyon-elkülönítés.
Art. 371. Efectele între soţi.
371. cikk. A házastársak közti joghatások.
Art. 372. Efectele faţă de terţi.
372. cikk. Harmadik személyekkel szembeni joghatások.

 

CAPITOLUL VII
Desfacerea căsătoriei

 

VII. FEJEZET

A házasság felbontása

 

SECŢIUNEA 1
Cazurile de divorţ

 

1. SZAKASZ

Válási esetek

 

§1. Dispoziţii generale

 

§1. Általános rendelkezések

Art. 373. Motive de divorţ.
373. cikk. Válóokok.

 

§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară

 

§2. A házastársak megegyezéses válása bírósági úton

Art. 374. Condiţii.
374. cikk. Feltételek.

 

§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială

 

§3. A házastársak megegyezéses válása közigazgatási úton vagy közjegyzői eljárással

Art. 375. Condiţii.
375. cikk. Feltételek.
Art. 376. Procedura.
376. cikk. Az eljárás.
Art. 377. Menţiunea în actul de căsătorie.
377. cikk. A házassági okiratban feltüntetett megjegyzés.
Art. 378. Refuzul ofiţerului de stare civilă sau notarului public.
378. cikk. Az anyakönyvvezető vagy a közjegyző általi elutasítás.

 

§4. Divorţul din culpă

 

§4. A házastársak vétkességén alapuló válás

Art. 379. Condiţii.
379. cikk. Feltételek.
Art. 380. Continuarea acţiunii de divorţ.
380. cikk. A válókereset folytatása.

 

§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ

 

§5. Egyik házastárs egészségi állapota miatti válás

Art. 381. Condiţiile divorţului.
381. cikk. A válás feltételei.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Efectele divorţului

 

2. SZAKASZ.

A válás joghatásai 

 

§1. Data desfacerii căsătoriei

 

§1. A házasság felbontásának időpontja

Art. 382. Data desfacerii căsătoriei.
382. cikk. A házasság felbontásának időpontja.


§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi

 

§2. A válásnak a házastársak közötti nem vagyoni viszonyokra vonatkozó joghatásai

Art. 383. Numele de familie după căsătorie.
383. cikk. A házasságkötés utáni családnév.
Art. 384. Drepturile soţului divorţat.
384. cikk. Az elvált házastárs jogai.

 

§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi

 

§3. A válás házastársak közötti vagyoni viszonyokra vonatkozó joghatásai

I. Efecte cu privire la regimul matrimonial

I. A házassági vagyonjogi rendszerre vonatkozó joghatások

Art. 385. Încetarea regimului matrimonial.
385. cikk. A házassági vagyonjogi rendszer megszűnése.
Art. 386. Actele încheiate în frauda celuilalt soţ.
386. cikk. A másik házastárs érdekeit sértő ügyletek.
Art. 387. Opozabilitatea faţă de terţi.
387. cikk. Harmadik személyekkel szembeni érvényesíthetőség.

II. Dreptul la despăgubiri

II. Kártérítési jogosultság

Art. 388. Acordarea despăgubirilor.
388. cikk. Kártérítésnyújtás.

III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi

III. A volt házastársak tartási kötelezettsége

Art. 389. Obligaţia de întreţinere.
389. cikk. A tartási kötelezettség.

IV. Prestaţia compensatorie

IV. Kiegyenlítő járadék

Art. 390. Condiţiile prestaţiei compensatorii.
390. cikk. A kiegyenlítő járadék feltételei.
Art. 391. Stabilirea prestaţiei compensatorii.
391. cikk. A kiegyenlítő járadék megállapítása.
Art. 392. Forma prestaţiei compensatorii.
392. cikk. A kiegyenlítő járadék formája.
Art. 393. Garanţii.
393. cikk. Biztosítékok.
Art. 394. Modificarea prestaţiei compensatorii.
394. cikk. A kiegyenlítő járadék módosítása.
Art. 395. Încetarea prestaţiei compensatorii.
395. cikk. A kiegyenlítési járadék megszűnése.

 

§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori

 

§4. A válás joghatásai a szülők és a kiskorú gyermekeik közötti viszonyokra

Art. 396. Raporturile dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori.
396. cikk. Az elvált szülők és kiskorú gyermekeik közötti viszony.
Art. 397. Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi.
397. cikk. A szülői felügyelet közös gyakorlása.
Art. 398. Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte.
398. cikk. A szülői felügyelet egyetlen szülő által való gyakorlása.
Art. 399. Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane.
399. cikk. A szülői felügyelet más személyek általi gyakorlása.
Art. 400. Locuinţa copilului după divorţ.
400. cikk. A gyermek lakhelye a válás után.
Art. 401. Drepturile părintelui separat de copil.
401. cikk. A gyermektől elválasztott szülő jogai.
Art. 402. Stabilirea contribuţiei părinţilor.
402. cikk. A szülők hozzájárulásának megállapítása.
Art. 403. Modificarea măsurilor luate cu privire la copil.
403. cikk. A gyermekre vonatkozó intézkedések módosítása.
Art. 404. Raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori în alte cazuri.
404. cikk. A szülők és kiskorú gyermekeik közötti viszonyok más esetekben.

 

TITLUL III
Rudenia

 

III. CÍM

A rokonság

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Art. 405. Noţiune.
405. cikk. Fogalom.
Art. 406. Rudenia în linie dreaptă sau colaterală.
406. cikk. Egyenesági vagy oldalági rokonság.
Art. 407. Afinitatea.
407. cikk. A házasságon alapuló rokonság.

 

CAPITOLUL II
Filiaţia

 

II. FEJEZET

A leszármazás

 

SECŢIUNEA 1
Stabilirea filiaţiei

 

1. SZAKASZ

A leszármazás megállapítása

 

§1. Dispoziţii generale

 

§1. Általános rendelkezések

Art. 408. Modurile de stabilire a filiaţiei.
408. cikk. A leszármazás megállapításának módozatai.
Art. 409. Dovada filiaţiei.
409. cikk. A leszármazás bizonyítása.
Art. 410. Posesia de stat.
410. cikk. A családi jogállás.
Art. 411. Posesia de stat conformă cu actul de naştere.
411. cikk. A születési okiratnak megfelelő családi jogállás.
Art. 412. Timpul legal al concepţiunii.
412. cikk. A törvényes fogantatási idő.
Art. 413. Domeniul de aplicare.
413. cikk. Alkalmazási terület.

 

§2. Prezumţia de paternitate

 

§2. Apasági vélelem

Art. 414. Prezumţia de paternitate.
414. cikk. Az apasági vélelem.

 

§3. Recunoaşterea copilului

 

§3. A gyermek elismerése

Art. 415. Felurile recunoaşterii.
415. cikk. Az elismerés fajtái.
Art. 416. Formele recunoaşterii.
416. cikk. Az elismerés formái.
Art. 417. Recunoaşterea de către minorul necăsătorit.
417. cikk. A nem házas kiskorú általi elismerés.
Art. 418. Nulitatea absolută a recunoaşterii.
418. cikk. Az elismerés semmissége.
Art. 419. Nulitatea relativă a recunoaşterii.
419. cikk. Az elismerés megtámadhatósága.
Art. 420. Contestarea recunoaşterii de filiaţie.
420. cikk. A leszármazás elismerésének kétségbevonása.

 

§4. Acţiuni privind filiaţia

 

§4. A leszármazással kapcsolatos keresetek

I. Contestarea filiaţiei

 I. A leszármazás megtámadása

Art. 421. Acţiunea în contestaţia filiaţiei.
421. cikk. A leszármazás megtámadására irányuló kereset.

II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă

II. Az anyai leszármazás megállapítására vonatkozó kereset 

Art. 422. Acţiunea în stabilirea maternităţii.
422. cikk. Az anyaság megállapítására vonatkozó kereset.
Art. 423. Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii.
423. cikk. Az anyaság megállapítására vonatkozó kereset jogi rendszere.

III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei

III. A házasságon kívüli apaság megállapítására vonatkozó kereset

Art. 424. Stabilirea paternităţii prin hotărâre judecătorească.
424. cikk. Az apaság bírói határozattal való megállapítása.
Art. 425. Acţiunea în stabilirea paternităţii.
425. cikk. Az apaság megállapítására vonatkozó kereset.
Art. 426. Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată.
426. cikk. A vélt apától való leszármazás vélelme.
Art. 427. Termenul de prescripţie.
427. cikk. Az elévülési határidő.
Art. 428. Despăgubiri.
428. cikk. Kártérítések.

IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie

IV. A házasságon belüli apai leszármazásra vonatkozó kereset 

Art. 429. Acţiunea în tăgada paternităţii.
429. cikk. Az apasági vélelem megtámadására vonatkozó kereset.
Art. 430. Tăgada paternităţii de către soţul mamei.
430. cikk. Az apasági vélelem megtámadása az anya férje által.
Art. 431. Tăgada paternităţii de către mamă.
431. cikk. Az apasági vélelem megtámadása az anya által.
Art. 432. Tăgada paternităţii de către pretinsul tată biologic.
432. cikk. Az apasági vélelem megtámadása a vélt biológiai apa által.
Art. 433. Tăgada paternităţii de către copil şi de către moştenitori.
433. cikk. Az apasági vélelem megtámadása a gyermekek és az örökösök által.
Art. 434. Contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie.
434. cikk. A házasságbeli apai leszármazás megtámadása.

V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie

 V. A leszármazásra vonatkozó keresetek közös rendelkezései

Art. 435. Filiaţia legal stabilită.
435. cikk. A törvényesen megállapított leszármazás.
Art. 436. Citarea părinţilor şi a copilului.
436. cikk. A szülők és a gyermek idézése.
Art. 437. Inadmisibilitatea renunţării.
437. cikk. A lemondás elfogadhatatlansága.
Art. 438. Situaţia copilului.
438. cikk. A gyermek helyzete.
Art. 439. Acţiunea formulată în caz de moştenire vacantă.
439. cikk. Nyugvó hagyaték esetében indított kereset.
Art. 440. Efectele stabilirii filiaţiei asupra unui proces penal.
440. cikk. A leszármazás megállapításának büntetőeljárási jogkövetkezményei.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator

 

2. SZAKASZ.

Orvosilag támogatott, donor harmadik személy útján történő humán reprodukció

Art. 441. Regimul filiaţiei.
441. cikk. A leszármazás rendszere.
Art. 442. Condiţii.
442. cikk. Feltételek.
Art. 443. Contestarea filiaţiei.
443. cikk. A leszármazás megtámadása.
Art. 444. Răspunderea tatălui.
444. cikk. Az apa felelőssége.
Art. 445. Confidenţialitatea informaţiilor.
445. cikk. Az adatok bizalmas jellege.
Art. 446. Raporturile dintre tată şi copil.
446. cikk. Az apa és gyermekek közötti kapcsolat.
Art. 447. Reguli aplicabile.
447. cikk. Alkalmazandó szabályok.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Situaţia legală a copilului

 

3. SZAKASZ.

A gyermek jogi helyzete 

Art. 448. Egalitatea în drepturi a copiilor.
448. cikk. A gyermekek jogegyenlősége.
Art. 449. Numele copilului din căsătorie.
449. cikk. A házasságból származó gyermek neve.
Art. 450. Numele copilului din afara căsătoriei.
450. cikk. A házasságon kívüli gyermek neve.

 

CAPITOLUL III
Adopţia

 

III. FEJEZET.

Az örökbefogadás

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

1. SZAKASZ.

Általános rendelkezések

Art. 451. Noţiune.
451. cikk. Fogalom.
Art. 452. Principiile adopţiei.
452. cikk. Az örökbefogadás elvei.
Art. 453. Adopţia internaţională.
453. cikk. A nemzetközi örökbefogadás.
Art. 454. Procedura adopţiei.
454. cikk. Az örökbefogadási eljárás.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţiile de fond ale adopţiei

 

2. SZAKASZ.

Az örökbefogadás anyagi feltételei 

 

§1. Persoanele care pot fi adoptate

 

§1. Az örökbefogadható személyek

Art. 455. Vârsta adoptatului.
455. cikk. Az örökbefogadott életkora.
Art. 456. Pluralitatea de adoptaţi - fraţi şi surori.
456. cikk. Több személy örökbefogadása - testvérek.
Art. 457. Interzicerea adopţiei între fraţi.
457. cikk. Testvérek közötti örökbefogadás.
Art. 458. Situaţia soţilor.
458. cikk. A házastársak helyzete.

 

§2. Persoanele care pot adopta

 

§2. Személyek, akik örökbe fogadhatnak

Art. 459. Capacitatea şi starea de sănătate.
459. cikk. Cselekvőképesség és egészségi állapot.
Art. 460. Diferenţa de vârstă.
460. cikk. Korkülönbség.
Art. 461. Condiţiile morale şi materiale.
461. cikk. Erkölcsi és anyagi feltételek.
Art. 462. Adopţia simultană sau succesivă.
462. cikk. Az egyidejű vagy egymást követő örökbefogadás.

 

§3. Consimţământul la adopţie

 

§3. Beleegyezés az örökbefogadásba

Art. 463. Persoanele care consimt la adopţie.
463. cikk. Az örökbefogadáshoz beleegyezést adó személyek.
Art. 464. Situaţii speciale privind consimţământul părinţilor.
464. cikk. A szülők beleegyezésére vonatkozó különös esetek.
Art. 465. Libertatea consimţământului părinţilor.
465. cikk. A szülők beleegyezésének szabadsága.
Art. 466. Darea şi revocarea consimţământului părinţilor.
466. cikk. A szülők beleegyezésének megadása és visszavonása.
Art. 467. Refuzul părinţilor de a-şi da consimţământul.
467. cikk. A beleegyezés megtagadása a szülők részéről.
Art. 468. Condiţiile exprimării consimţământului.
468. cikk. A beleegyezés kinyilvánításának feltételei.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Efectele adopţiei

 

3. SZAKASZ.

Az örökbefogadás joghatásai

Art. 469. Data adopţiei.
469. cikk. Az örökbefogadás időpontja.
Art. 470. Efectele asupra rudeniei.
470. cikk. A rokonsági kötelékre vonatkozó jogkövetkezmények.
Art. 471. Raporturile dintre adoptator şi adoptat.
471. cikk. Az örökbefogadó és örökbefogadott közötti viszonyok.
Art. 472. Decăderea adoptatorului din exerciţiul drepturilor părinteşti.
472. cikk. Az örökbefogadó elesése a szülői jogok gyakorlásától.
Art. 473. Numele adoptatului.
473. cikk. Az örökbefogadott neve.
Art. 474. Informaţiile cu privire la adopţie.
474. cikk. Az örökbefogadásra vonatkozó információk.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Încetarea adopţiei

 

4. SZAKASZ.

Az örökbefogadás megszűnése

Art. 475. Încetarea adopţiei.
475. cikk. Az örökbefogadás megszűnése.
Art. 476. Desfacerea adopţiei.
476. cikk. Az örökbefogadás megszűnése .
Art. 477. Desfacerea adopţiei la cererea adoptatorului.
477. cikk. Az örökbefogadásnak az örökbefogadó kérésére való felbontása.
Art. 478. Desfacerea adopţiei la cererea adoptatului.
478. cikk. Az örökbefogadásnak az örökbefogadott kérésére való felbontása.
Art. 479. Anularea adopţiei.
479. cikk. Az örökbefogadás érvénytelenítése.
Art. 480. Nulitatea absolută a adopţiei.
480. cikk. Az örökbefogadás semmissége.
Art. 481. Menţinerea adopţiei.
481. cikk. Az örökbefogadás fenntartása.
Art. 482. Efectele încetării adopţiei.
482. cikk. Az örökbefogadás megszűnésének joghatásai.

 

TITLUL IV
Autoritatea părintească

 

IV. CÍM.

A szülői felügyelet

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET.

Általános rendelkezések 

Art. 483. Autoritatea părintească.
483. cikk. A szülői felügyelet.
Art. 484. Durata autorităţii părinteşti.
484. cikk. A szülői felügyelet időtartalma.
Art. 485. Îndatorirea de respect.
485. cikk. Tiszteletadási kötelezettség.
Art. 486. Neînţelegerile dintre părinţi.
486. cikk. A szülők közötti nézeteltérések.

 

CAPITOLUL II
Drepturile şi îndatoririle părinteşti

 

II. FEJEZET.

A szülői jogok és kötelezettségek 

Art. 487. Conţinutul autorităţii părinteşti.
487. cikk. A szülői felügyelet tartalma.
Art. 488. Îndatoririle specifice.
488. cikk. Sajátos kötelezettségek.
Art. 489. Măsurile disciplinare.
489. cikk. Fegyelmezési intézkedések.
Art. 490. Drepturile părintelui minor.
490. cikk. A kiskorú szülő jogai.
Art. 491. Religia copilului.
491. cikk. A gyermek vallása.
Art. 492. Numele copilului.
492. cikk. A gyermek neve.
Art. 493. Supravegherea copilului.
493. cikk. A gyermek felügyelete.
Art. 494. Relaţiile sociale ale copilului.
494. cikk. A gyermek társadalmi kapcsolatai.
Art. 495. Înapoierea copilului de la alte persoane.
495. cikk. A gyermek visszaszerzése más személyektől.
Art. 496. Locuinţa copilului.
496. cikk. A gyermek lakhelye.
Art. 497. Schimbarea locuinţei copilului.
497. cikk. A gyermek lakhelyének megváltoztatása.
Art. 498. Schimbarea felului învăţăturii ori al pregătirii profesionale.
498. cikk. A tanulmányok vagy a szakmai képzés jellegének megváltoztatása.
Art. 499. Obligaţia de întreţinere.
499. cikk. A tartási kötelezettség.
Art. 500. Independenţa patrimonială.
500. cikk. Az anyagi függetlenség.
Art. 501. Administrarea bunurilor copilului.
501. cikk. A gyermek javainak igazgatása.
Art. 502. Alte dispoziţii aplicabile.
502. cikk. Egyéb alkalmazandó rendelkezések.

 

CAPITOLUL III
Exercitarea autorităţii părinteşti

 

III. FEJEZET.

A szülői felügyelet gyakorlása 

Art. 503. Modul de exercitare a autorităţii părinteşti.
503. cikk. A szülői felügyelet gyakorlásának módja.
Art. 504. Exercitarea autorităţii părinteşti în caz de divorţ.
504. cikk. A szülő felügyelet gyakorlása válás esetében.
Art. 505. Copilul din afara căsătoriei.
505. cikk. A házasságon kívüli gyermek.
Art. 506. Învoiala părinţilor.
506. cikk. A szülők megegyezése.
Art. 507. Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte.
507. cikk. A szülői felügyelet egyetlen szülő által gyakorlása.

 

CAPITOLUL IV
Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

 

IV. FEJEZET.

A szülői jogok gyakorlásától való eltiltás 

Art. 508. Condiţii.
508. cikk. Feltételek.
Art. 509. Întinderea decăderii.
509. cikk. Az eltiltás mértéke.
Art. 510. Obligaţia de întreţinere.
510. cikk. A tartási kötelezettség.
Art. 511. Instituirea tutelei.
511. cikk. A gyámrendelés.
Art. 512. Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti.
512. cikk. A szülői jogok gyakorlásába való visszahelyezés.

 

TITLUL V
Obligaţia de întreţinere

 

V. CÍM.

A tartási kötelezettség

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET.

Általános rendelkezések 

Art. 513. Caracterul legal al obligaţiei de întreţinere.
513. cikk. A tartási kötelezettség törvényes jellege.
Art. 514. Caracterul personal al obligaţiei de întreţinere.
514. cikk. A tartási kötelezettség személyes jellege.
Art. 515. Inadmisibilitatea renunţării la întreţinere.
515. cikk. A tartásról való lemondás elfogadhatatlansága.

 

CAPITOLUL II
Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează

 

II. FEJEZET.

A személyek, akik között tartási kötelezettség áll fenn és annak teljesítési sorrendje

Art. 516. Subiectele obligaţiei de întreţinere.
516. cikk. A tartási kötelezettség alanyai.
Art. 517. Întreţinerea copilului de către soţul părintelui său.
517. cikk. A szülő házastársa által a gyermeknek nyújtandó tartás.
Art. 518. Obligaţia de întreţinere aparţinând moştenitorilor.
518. cikk. Az örökösök tartási kötelezettsége.
Art. 519. Ordinea de plată a întreţinerii.
519. cikk. A tartás fizetésének sorrendje.
Art. 520. Întreţinerea în cazul desfacerii adopţiei.
520. cikk. A tartási kötelezettség az örökbefogadás felbontása esetén.
Art. 521. Pluralitatea de debitori.
521. cikk. Több adós.
Art. 522. Obligaţia subsidiară.
522. cikk. Másodlagos kötelezettség.
Art. 523. Divizibilitatea întreţinerii.
523. cikk. A tartás oszthatósága.

 

CAPITOLUL III
Condiţiile obligaţiei de întreţinere

 

III. FEJEZET.

A tartási kötelezettség feltételei

Art. 524. Creditorul întreţinerii.
524. cikk. A tartás hitelezője.
Art. 525. Dreptul la întreţinere al minorului.
525. cikk. A kiskorú tartáshoz való joga.
Art. 526. Comportamentul necorespunzător.
526. cikk. A nem megfelelő magatartás.
Art. 527. Debitorul întreţinerii.
527. cikk. A tartás adósa.
Art. 528. Dovada stării de nevoie.
528. cikk. A rászorultság bizonyítása.

 

CAPITOLUL IV
Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere

 

IV. FEJEZET.

A tartási kötelezettség megállapítása és végrehajtása

Art. 529. Cuantumul întreţinerii.
529. cikk. A tartás összege.
Art. 530. Modalităţile de executare.
530. cikk. Végrehajtási módok.
Art. 531. Modificarea şi încetarea pensiei de întreţinere.
531. cikk. A tartásdíj módosulása és megszűnése.
Art. 532. Data de la care se datorează pensia de întreţinere.
532. cikk. A tartásdíj fizetésének esedékessége.
Art. 533. Plata pensiei de întreţinere.
533. cikk. A tartásdíj kifizetése.
Art. 534. Restituirea întreţinerii nedatorate.
534. cikk. A jogalap nélkül nyújtott tartásdíj visszafizetése.

 

 

CARTEA a III-a
Despre bunuri

 

 

III. KÖNYV.

A dolgokról (javakról)

 

TITLUL I
Bunurile şi drepturile reale în general

 

I. CÍM.

A dolgok és a dologi jogok általában

 

CAPITOLUL I
Despre bunuri în general

 

I. FEJEZET.

A dolgokról általában 

 

SECŢIUNEA 1
Despre distincţia bunurilor

 

1. SZAKASZ.

A dolgok megkülönböztetéséről 

Art. 535. Noţiune.
535. cikk. Fogalom.
Art. 536. Bunurile mobile şi imobile.
536. cikk. Ingó és ingatlan dolgok.
Art. 537. Bunurile imobile.
537. cikk. Ingatlan dolgok.
Art. 538. Bunurile care rămân sau devin imobile.
538. cikk. Ingatlanként megmaradó és ingatlanná váló dolgok.
Art. 539. Bunurile mobile.
539. cikk. Ingó dolgok.
Art. 540. Bunurile mobile prin anticipaţie.
540. cikk. Várománynak minősülő ingó dolgok.
Art. 541. Universalitatea de fapt.
541. cikk. Tényleges dologösszesség.
Art. 542. Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor.
542. cikk. A dolgok feletti jogok tekintetében alkalmazandó szabályok.
Art. 543. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile.
543. cikk. Helyettesíthető és helyettesíthetetlen dolgok.
Art. 544. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile.
544. cikk. Elhasználható és el nem használható dolgok.
Art. 545. Bunurile divizibile şi bunurile indivizibile.
545. cikk. Az osztható és oszthatatlan dolgok.
Art. 546. Bunurile principale şi bunurile accesorii.
546. cikk. Fődolgok és mellékdolgok.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Produsele bunurilor

 

2. SZAKASZ.

A dolgok termékei 

Art. 547. Produsele bunurilor.
547. cikk. A dolgok termékei.
Art. 548. Fructele.
548. cikk. Gyümölcsök.
Art. 549. Productele.
549. cikk. A hozam.
Art. 550. Dobândirea fructelor şi a productelor.
550. cikk. A gyümölcsök és a hozam megszerzése.

 

CAPITOLUL II
Drepturile reale în general

 

II. FEJEZET.

A dologi jogokról általában 

Art. 551. Drepturile reale.
551. cikk. Dologi jogok.
Art. 552. Formele de proprietate.
552. cikk. Tulajdonjogi formák.
Art. 553. Proprietatea privată.
553. cikk. A magántulajdon.
Art. 554. Proprietatea publică.
554. cikk. A köztulajdon.

 

TITLUL II
Proprietatea privată

 

II. CÍM.

A magántulajdon

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET.

Általános rendelkezések

 

SECŢIUNEA 1
Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de proprietate privată

 

1. SZAKASZ.

A magántulajdonjog tartalma, terjedelme és megszűnése

Art. 555. Conţinutul dreptului de proprietate privată.
555. cikk. A magántulajdonjog tartalma.
Art. 556. Limitele exercitării dreptului de proprietate privată.
556. cikk. A magántulajdonjog gyakorlásának korlátai.
Art. 557. Dobândirea dreptului de proprietate.
557. cikk. A magántulajdonjog megszerzése.
Art. 558. Riscul pieirii bunului.
558. cikk. A dolog elpusztulásának kockázata.
Art. 559. Întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
559. cikk. A földterületek tulajdonjogának terjedelme.
Art. 560. Obligaţia de grăniţuire.
560. cikk. A határvonal meghatározásának kötelezettsége.
Art. 561. Dreptul de îngrădire.
561. cikk. A bekerítéshez való jog.
Art. 562. Stingerea dreptului de proprietate.
562. cikk. A tulajdonjog megszűnése.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Apărarea dreptului de proprietate privată

 

2. SZAKASZ.

A magántulajdonjog védelme 

Art. 563. Acţiunea în revendicare.
563. cikk. A tulajdonjogi kereset.
Art. 564. Acţiunea negatorie.
564. cikk. A jogellenes beavatkozás vagy behatás megszüntetése iránti kereset.
Art. 565. Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară.
565. cikk. A telekkönyvbe bejegyzett ingatlanok tulajdonjogának bizonyítása.
Art. 566. Efectele admiterii acţiunii în revendicare.
566. cikk. A tulajdonjogi kereset elfogadásának jogkövetkezményei.

 

CAPITOLUL II
Accesiunea

 

II. FEJEZET.

A járulékos dologegyesülés (növedék)

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

1. SZAKASZ.

Általános rendelkezések

Art. 567. Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune.
567. cikk. A tulajdonjog járulékos dologegyesüléssel történő megszerzése.
Art. 568. Formele accesiunii.
568. cikk. A növedék formái.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Accesiunea imobiliară naturală

 

2. SZAKASZ.

Természetes ingatlannövedék

Art. 569. Aluviunile.
569. cikk. Természetes iszapolás .
Art. 570. Terenul lăsat de apele curgătoare.
570. cikk. A folyóvizek elhagyott földterülete.
Art. 571. Terenul lăsat de apele stătătoare.
571. cikk. Az állóvizek elhagyott földterülete.
Art. 572. Avulsiunea.
572. cikk. Sodorvány.
Art. 573. Albiile râurilor, insulele şi prundişurile.
573. cikk. A folyómedrek, szigetek és porondos helyek.
Art. 574. Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate.
574. cikk. Az újonnan kialakult szigetek tulajdonjoga .
Art. 575. Albiile părăsite de apele curgătoare.
575. cikk. A folyóvizek elhagyott medrei.
Art. 576. Accesiunea naturală asupra animalelor.
576. cikk. Az állatok feletti természetes növedék.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Accesiunea imobiliară artificială

 

3. SZAKASZ.

Mesterséges ingatlannövedék

 

§1. Dispoziţii comune

 

§1. Közös rendelkezések

Art. 577. Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului.
577. cikk. A munkálat megszerzése az ingatlan tulajdonosa által.
Art. 578. Categoriile de lucrări.
578. cikk. Munkálattípusok.
Art. 579. Prezumţiile în favoarea proprietarului imobilului.
579. cikk. Az ingatlantulajdonos javára felállított vélelmek.

 

§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia

 

§2. A munkálat idegen anyaggal történő megvalósítása

Art. 580. Regimul juridic.
580. cikk. Joghelyzet .

 

§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia

 

§3. Más ingatlanán tartós önálló munkálatok végzése 

Art. 581. Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună-credinţă.
581. cikk. A jóhiszeműen végzett tartós önálló munkálatok.
Art. 582. Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea-credinţă.
582. cikk. A rosszhiszeműen végzett tartós önálló munkálatok.

 

§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia

 

§4. Idegen ingatlanán tartós jellegű hozzáépített munkálatok végzése

Art. 583. Lucrările adăugate necesare.
583. cikk. Szükséges hozzáépített munkálatok.
Art. 584. Lucrările adăugate utile.
584. cikk. Hasznos hozzáépített munkálatok.
Art. 585. Lucrările adăugate voluptuare.
585. cikk. Fényűző hozzáépített munkálatok.

 

§5. Înţelesul unor termeni

 

§5. Bizonyos kifejezések jelentése

Art. 586. Buna-credinţă a autorului lucrării.
586. cikk. A munkálatot végző személy jóhiszeműsége.

 

§6. Dispoziţii speciale

 

§6. Különös rendelkezések 

Art. 587. Lucrările realizate parţial asupra imobilului autorului.
587. cikk. Részben a munkálatot végző személy ingatlanán megvalósított munkálatok.
Art. 588. Lucrările provizorii.
588. cikk. Ideiglenes munkálatok.
Art. 589. Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.
589. cikk. A tulajdonjog bejegyzése a telekkönyvbe.
Art. 590. Dreptul autorului lucrării la ridicarea materialelor.
590. cikk. A munkálatot végző személynek az anyagok elvitelére vonatkozó joga.
Art. 591. Regulile privind exercitarea dreptului autorului lucrării la indemnizaţie.
591. cikk. A munkálatot végző személy költségtérítési jogának gyakorlására vonatkozó szabályok.
Art. 592. Regulile privind obligarea autorului lucrării la cumpărarea imobilului.
592. cikk. A munkálatot végző személynek az ingatlan megvásárlására való kötelezéséről szóló szabályok.
Art. 593. Pasivitatea proprietarului pe durata realizării lucrării.
593. cikk. A tulajdonosnak a munkálat végzése során tanúsított passzív magatartása.
Art. 594. Autorul lucrării care foloseşte materialele altuia.
594. cikk. Az idegen anyagot (más anyagát) felhasználó munkálatot végző személy.
Art. 595. Stabilirea indemnizaţiei sau a despăgubirii.
595. cikk. A költségtérítés vagy a kártérítés megállapítása.
Art. 596. Cazurile speciale de accesiune.
596. cikk. A járulékos dologegyesülés (növedék) különleges esetei.
Art. 597. Lucrările efectuate de un detentor precar.
597. cikk. Az albirtokos által végzett munkálatok.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Accesiunea mobiliară

 

4. SZAKASZ.

Ingó dolgok járulékos egyesülése 

Art. 598. Accesiunea mobiliară.
598. cikk. Ingó dolgok járulékos egyesülése.
Art. 599. Raportul dintre valoarea manoperei şi valoarea materialelor.
599. cikk. A munkavégzés és az anyagok értéke közötti arány.
Art. 600. Unirea a două bunuri mobile.
600. cikk. Ingó dolgok egyesülése.
Art. 601. Regulile aplicabile în cazul imposibilităţii de separare a bunurilor unite.
601. cikk. Az egyesített dolgok szétválaszthatatlansága esetén alkalmazandó szabályok.

 

CAPITOLUL III
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

 

III. FEJEZET.

A magántulajdonjog jogi korlátai 

 

SECŢIUNEA 1
Limite legale

 

1. SZAKASZ.

Törvényi korlátozások 

 

§1. Dispoziţii comune

 

§1. Közös rendelkezések 

Art. 602. Interesul public şi interesul privat.
602. cikk. A közérdek és a magánérdek.
Art. 603. Regulile privind protecţia mediului şi buna vecinătate.
603. cikk. A környezetvédelemre és a jó szomszédságra vonatkozó szabályok.

 

§2. Folosirea apelor

 

§2. Vízhasználat 

Art. 604. Regulile privind curgerea firească a apelor.
604. cikk. A vizek természetes folyására vonatkozó szabályok .
Art. 605. Regulile privind curgerea provocată a apelor.
605. cikk. A vizek előidézett folyására vonatkozó szabályok .
Art. 606. Cheltuielile referitoare la irigaţii.
606. cikk. Az öntözéssel kapcsolatos kiadások.
Art. 607. Obligaţia proprietarului căruia îi prisoseşte apa.
607. cikk. A fölös víztartalékkal rendelkező tulajdonos kötelezettségei.
Art. 608. Întrebuinţarea izvoarelor.
608. cikk. A források használata.
Art. 609. Despăgubirile datorate proprietarului fondului pe care se află izvorul.
609. cikk. A forrás helye szerinti földterület tulajdonosának járó kártérítések.
Art. 610. Regulile speciale privind folosirea apelor.
610. cikk. A vízhasználatra vonatkozó különös szabályok.

 

§3. Picătura streşinii

 

§3. Az eresz szolgalma 

Art. 611. Picătura streşinii.
611. cikk. Az eresz szolgalma.

 

§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii

 

§4. Bizonyos építmények, munkálatok és ültetvények tekintetében megkövetelt távolság és átmeneti munkálatok

Art. 612. Distanţa minimă în construcţii.
612. cikk. A megengedett legkisebb építési távolság .
Art. 613. Distanţa minimă pentru arbori.
613. cikk. A fák között megengedett legkisebb ültetési távolság.

 

§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului

 

§5. Kilátás a szomszédos földterületre 

Art. 614. Fereastra sau deschiderea în zidul comun.
614. cikk. Ablak vagy más nyílás a közös falban.
Art. 615. Distanţa minimă pentru fereastra de vedere.
615. cikk. A kilátást biztosító ablak elhelyezésének legkisebb távolsága.
Art. 616. Fereastra de lumină.
616. cikk. Fényt bebocsátó ablak.

 

§6. Dreptul de trecere

 

§6. Az átjárási szolgalmi jog

Art. 617. Dreptul de trecere.
617. cikk. Átjárási szolgalmi jog.
Art. 618. Exercitarea dreptului de trecere în situaţii speciale.
618. cikk. Az átjárási jog gyakorlása különleges helyzetekben.
Art. 619. Întinderea şi modul de stabilire a dreptului de trecere.
619. cikk. Az átjárási jog terjedelme és megállapítási módja .
Art. 620. Prescripţia acţiunii în despăgubire şi restituirea despăgubirii încasate.
620. cikk. A kártérítési kereset elévülése és a bevételezett kártérítés visszaszolgáltatása.

 

§7. Alte limite legale

 

§7. Egyéb törvényi korlátozások

Art. 621. Dreptul de trecere pentru utilităţi.
621. cikk. A közmű-átvezetési szolgalmi jog.
Art. 622. Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări.
622. cikk. Átjárási jog bizonyos munkálatok elvégzése céljából.
Art. 623. Dreptul de trecere pentru reintrarea în posesie.
623. cikk. Átjárási jog a birtok visszaszerzése érdekében.
Art. 624. Starea de necesitate.
624. cikk. A kényszerhelyzet.
Art. 625. Reguli speciale.
625. cikk. Különös szabályok.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Limite convenţionale

 

2. SZAKASZ.

Egyezményes korlátozások 

Art. 626. Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice.
626. cikk. A tulajdonjog jogügyletekkel történő korlátozása.
Art. 627. Clauza de inalienabilitate. Condiţii. Domeniu de aplicare.
627. cikk. Az elidegenítési tilalom. Feltételek. Alkalmazási kör.
Art. 628. Condiţii de opozabilitate.
628. cikk. Érvényesíthetőségi feltételek.
Art. 629. Sancţiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate.
629. cikk. Az elidegenítési tilalom megszegésének szankciói.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Limite judiciare

 

3. SZAKASZ.

Bírósági korlátozások

Art. 630. Depăşirea inconvenientelor normale ale vecinătăţii.
630. cikk. A szomszédi viszonyokkal járó szokványos kellemetlenségek túllépése.

 

CAPITOLUL IV
Proprietatea comună

 

IV. FEJEZET.

A közös tulajdon 

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

1. SZAKASZ.

Általános rendelkezések 

Art. 631. Noţiune.
631. cikk. Fogalom.
Art. 632. Formele proprietăţii comune.
632. cikk. A közös tulajdon formái .
Art. 633. Prezumţia de coproprietate.
633. cikk. A közös tulajdon vélelme.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Coproprietatea obişnuită

 

2. SZAKASZ.

A szokványos társtulajdon

Art. 634. Întinderea cotelor-părţi.
634. cikk. A tulajdoni hányadrészek mértéke.
Art. 635. Repartizarea beneficiilor şi a sarcinilor între coproprietari.
635. cikk. A haszon és a terhek megoszlása a tulajdonostársak között.
Art. 636. Exercitarea în comun a dreptului de folosinţă.
636. cikk. A használati jog közös gyakorlása.
Art. 637. Fructele bunului comun.
637. cikk. A közös dolog gyümölcsei.
Art. 638. Dreptul la restituirea cheltuielilor.
638. cikk. A kiadások megtérítéséhez való jog.
Art. 639. Modul de folosire a bunului comun.
639. cikk. A közös dolog használati módja.
Art. 640. Actele de conservare.
640. cikk. Állagmegóvási intézkedések.
Art. 641. Actele de administrare şi de dispoziţie.
641. cikk. Az igazgatási és rendelkezési jogügyletek.
Art. 642. Sancţiunile.
642. cikk. Szankciók.
Art. 643. Acţiunile în justiţie.
643. cikk. Bírósági keresetek.
Art. 644. Contractele de administrare a coproprietăţii.
644. cikk. A közös tulajdon igazgatási szerződései.
Art. 645. Regulile aplicabile în cazul cotitularilor altor drepturi reale.
645. cikk. Más dologi jogok jogosulttársai esetében alkalmazandó szabályok.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Coproprietatea forţată

 

3. SZAKASZ.

Kényszerű közös tulajdon 

 

§1. Dispoziţii comune

 

§1. Általános rendelkezések

Art. 646. Cazurile de coproprietate forţată.
646. cikk. A kényszerű közös tulajdon esetei.
Art. 647. Regimul juridic general.
647. cikk. Általános jogi rendszer.

 

§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

 

§2. A többemeletes vagy több lakrészből álló épületek közös részeinek közös tulajdona 

I. Părţile comune

I. Közös részek 

Art. 648. Noţiune.
648. cikk. Fogalom.
Art. 649. Părţile comune.
649. cikk. A közös részek.
Art. 650. Atribuirea în folosinţă exclusivă a părţilor comune.
650. cikk. A közös részek kizárólagos használatba adása.
Art. 651. Actele juridice privind cotele-părţi.
651. cikk. A tulajdoni hányadokkal kapcsolatos jogügyletek.
Art. 652. Stabilirea cotelor-părţi.
652. cikk. A tulajdoni hányadok meghatározása.

II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor

II. A tulajdonostársak jogai és kötelezettségei 

Art. 653. Exercitarea dreptului de folosinţă.
653. cikk. A használati jog gyakorlása.
Art. 654. Cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune.
654. cikk. A közös részek karbantartásával, javításával és használatával kapcsolatos kiadások .
Art. 655. Obligaţia de conservare a clădirii.
655. cikk. Az épület állagmegőrzésének kötelezettsége.
Art. 656. Obligaţia de a permite accesul în spaţiile care constituie bunurile principale.
656. cikk. A fődolgokat képező helyiségekbe való bejárás engedélyezésének kötelezettsége.
Art. 657. Regulile aplicabile în cazul distrugerii clădirii.
657. cikk. Az épület megsemmisülése esetén alkalmazandó szabályok.
Art. 658. Încetarea destinaţiei folosinţei comune.
658. cikk. A közös használat rendeltetésének megszüntetése.

III. Asociaţia de proprietari

III. A tulajdonosi társulás

Art. 659. Constituirea asociaţiilor de proprietari.
659. cikk. A tulajdonosi társulások megalakulása.
Art. 660. Prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune.
660. cikk. Az elválasztó részek közös tulajdonjogának vélelme.
Art. 661. Semnele de necomunitate.
661. cikk. A közös tulajdont cáfoló jelek.
Art. 662. Obligaţia de construire a despărţiturilor comune.
662. cikk. A közös elválasztó részek megépítésének kötelezettsége.
Art. 663. Cheltuielile de întreţinere şi reparare a despărţiturilor comune.
663. cikk. A közös elválasztó részek karbantartási és javítási költségei.
Art. 664. Construcţiile şi instalaţiile aflate în legătură cu zidul comun.
664. cikk. A közös fallal kapcsolatos építmények és berendezések.
Art. 665. Înălţarea zidului comun.
665. cikk. A közös fal megemelése.
Art. 666. Dobândirea coproprietăţii asupra despărţiturilor.
666. cikk. Az elválasztó részek közös tulajdonának megszerzése.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Proprietatea comună în devălmăşie

 

4. SZAKASZ

Az osztatlan közös tulajdon 

Art. 667. Proprietatea comună în devălmăşie.
667. cikk. Az osztatlan közös tulajdon.
Art. 668. Regulile aplicabile proprietăţii devălmaşe.
668. cikk. Az osztatlan közös tulajdon tekintetében alkalmazandó szabályok.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Partajul

 

5. SZAKASZ

A vagyonmegosztás

Art. 669. Imprescriptibilitatea acţiunii de partaj.
669. cikk. A vagyonmegosztási kereset elévülhetetlensége.
Art. 670. Felurile partajului.
670. cikk. A vagyonmegosztás típusai.
Art. 671. Împărţeala părţilor comune ale clădirilor.
671. cikk. Az épületek közös részeinek elosztása.
Art. 672. Convenţiile privitoare la suspendarea partajului.
672. cikk. A vagyonmegosztás felfüggesztésére vonatkozó megállapodások.
Art. 673. Suspendarea pronunţării partajului prin hotărâre judecătorească.
673. cikk. A vagyonmegosztás bírói határozattal történő kimondásának felfüggesztése.
Art. 674. Condiţiile speciale privind capacitatea de exerciţiu.
674. cikk. A cselekvőképességre vonatkozó sajátos feltételek.
Art. 675. Inadmisibilitatea partajului în cazul uzucapiunii.
675. cikk. A vagyonmegosztás elfogadhatatlan jellege elbirtoklás esetén.
Art. 676. Regulile privitoare la modul de împărţire.
676. cikk. Az elosztási módra vonatkozó szabályok.
Art. 677. Datoriile născute în legătură cu bunul comun.
677. cikk. A közös dologgal kapcsolatban született adósságok.
Art. 678. Executarea silită privitoare la bunul comun.
678. cikk. A közös dolog végrehajtás alá vonása.
Art. 679. Drepturile creditorilor personali ai coproprietarului.
679. cikk. A tulajdonostárs személyes hitelezőinek jogai.
Art. 680. Efectele juridice ale partajului.
680. cikk. A vagyonmegosztás jogkövetkezményei.
Art. 681. Opozabilitatea unor acte juridice.
681. cikk. Bizonyos jogügyletek érvényesíthetősége.
Art. 682. Strămutarea garanţiilor.
682. cikk. A biztosítékok átszállása.
Art. 683. Garanţia pentru evicţiune şi vicii ascunse.
683. cikk. Elperlésért és rejtett hibákért való szavatosság.
Art. 684. Desfiinţarea partajului.
684. cikk. A vagyonmegosztás megsemmisítése.
Art. 685. Înstrăinarea bunurilor atribuite.
685. cikk. Az odaítélt dolgok elidegenítése.
Art. 686. Regulile aplicabile bunurilor aflate în coproprietate şi în devălmăşie.
686. cikk. A közös tulajdonban és az osztatlan közös tulajdonban lévő dolgok tekintetében alkalmazandó szabályok.

 

CAPITOLUL V
Proprietatea periodică

 

V. FEJEZET

Az időszakos tulajdon 

Art. 687. Proprietatea periodică.
687. cikk. Az időszakos tulajdon.
Art. 688. Temeiul proprietăţii periodice.
688. cikk.  Az időszakos tulajdon alapja.
Art. 689. Valabilitatea actelor încheiate de coproprietar.
689. cikk. A tulajdonostárs által megkötött jogügyletek érvényessége.
Art. 690. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor.
690. cikk.  A tulajdonostársak jogai és kötelezettségei.
Art. 691. Obligaţia de despăgubire şi excluderea.
691. cikk. A kártalanítási kötelezettség és a kizárás.
Art. 692. Încetarea proprietăţii periodice.
692. cikk. Az időszakos tulajdon megszűnése.

 

TITLUL III
Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată

 

III. CÍM

A magántulajdon feletti korlátozott dologi jogok 

 

CAPITOLUL I
Superficia

 

I. FEJEZET

A felülépítményi jog 

Art. 693. Noţiune.
693. cikk. Fogalom.
Art. 694. Durata dreptului de superficie.
694. cikk. A felülépítményi jog időtartama.
Art. 695. Întinderea şi exercitarea dreptului de superficie.
695. cikk. A felülépítményi jog terjedelme és gyakorlása .
Art. 696. Acţiunea confesorie de superficie.
696. cikk. A felülépítményi jog elismerése iránti kereset.
Art. 697. Evaluarea prestaţiei superficiarului.
697. cikk. Az építményes szolgáltatásának felértékelése.
Art. 698. Cazurile de încetare a superficiei.
698. cikk. A felülépítményi jog megszűnésének esetei.
Art. 699. Efectele încetării superficiei prin expirarea termenului.
699. cikk. A felülépítményi jog határidő lejártával való megszűnésének jogkövetkezményei.
Art. 700. Efectele încetării superficiei prin consolidare.
700. cikk. A felülépítményi jog konszolidáció általi megszűnésének jogkövetkezményei.
Art. 701. Efectele încetării superficiei prin pieirea construcţiei.
701. cikk. A felülépítményi jognak az épület megsemmisülése miatti megszűnésének jogkövetkezményei.
Art. 702. Alte dispoziţii aplicabile.
702. cikk. Más alkalmazandó rendelkezések.

 

CAPITOLUL II
Uzufructul

 

II. FEJEZET

A haszonélvezet 

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések 

Art. 703. Noţiune.
703. cikk. Fogalom.
Art. 704. Constituirea uzufructului.
704. cikk. A haszonélvezet létesítése.
Art. 705. Acţiunea confesorie de uzufruct.
705. cikk. A haszonélvezet elismerése iránti kereset.
Art. 706. Obiectul uzufructului.
706. cikk. A haszonélvezet tárgya.
Art. 707. Accesoriile bunurilor ce formează obiectul uzufructului.
707. cikk. A haszonélvezet tárgyát képező dolgok tartozékai.
Art. 708. Durata uzufructului.
708. cikk. A haszonélvezet időtartama.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

 

2. SZAKASZ

A haszonélvező és a puszta tulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

 

§1. A haszonélvező és a puszta tulajdonos jogai 

Art. 709. Drepturile uzufructuarului.
709. cikk. A haszonélvező jogai.
Art. 710. Fructele naturale şi industriale.
710. cikk. A természetes és ipari gyümölcsök.
Art. 711. Fructele civile.
711. cikk. Jogi gyümölcsök.
Art. 712. Cvasiuzufructul.
712. cikk. A rendhagyó haszonélvezet.
Art. 713. Uzufructul asupra bunurilor neconsumptibile.
713. cikk. Az elhasználhatatlan dolgok feletti haszonélvezet.
Art. 714. Cesiunea uzufructului.
714. cikk. A haszonélvezet engedményezése.
Art. 715. Contractele de locaţiune.
715. cikk. A bérleti szerződések.
Art. 716. Lucrările şi îmbunătăţirile.
716. cikk. A munkálatok és javítások.
Art. 717. Exploatarea pădurilor tinere.
717. cikk. A fiatal erdők kitermelése.
Art. 718. Exploatarea pădurilor înalte.
718. cikk. A magas erdők kitermelése.
Art. 719. Alte drepturi ale uzufructuarului asupra pădurilor ce fac obiectul uzufructului.
719. cikk. A haszonélvezőnek a haszonélvezet tárgyát képező erdők feletti egyéb jogai.
Art. 720. Dreptul asupra pomilor fructiferi.
720. cikk. A gyümölcsfák feletti jog.
Art. 721. Dreptul asupra carierelor de piatră şi de nisip aflate în exploatare.
721. cikk. A kitermelés alatt álló kő- és homokbányák feletti jogok.
Art. 722. Situaţia carierelor de piatră şi de nisip nedeschise şi a comorilor.
722. cikk. A zárt kő- és homokbányák és a kincsek helyzete.

 

§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

 

§2. A haszonélvező és a puszta tulajdonos kötelezettségei 

Art. 723. Inventarierea bunurilor.
723. cikk. A dolgok leltárba vétele.
Art. 724. Respectarea destinaţiei bunurilor.
724. cikk. A dolgok rendeltetésének betartása.
Art. 725. Răspunderea uzufructuarului pentru prejudicii.
725. cikk. A haszonélvező károkért való felelőssége.
Art. 726. Constituirea garanţiei pentru îndeplinirea obligaţiilor uzufructuarului.
726. cikk. A haszonélvező kötelezettségeinek teljesítésére létesített biztosíték.
Art. 727. Numirea administratorului.
727. cikk. Az ügyvezető kinevezése.
Art. 728. Întârzierea în depunerea garanţiei.
728. cikk. Késedelem a biztosíték letételében.
Art. 729. Modul de suportare a reparaţiilor de către uzufructuar şi nudul proprietar.
729. cikk. A javítások viselési módja a haszonélvező és a puszta tulajdonos által.
Art. 730. Efectuarea reparaţiilor mari.
730. cikk. A jelentős javítások elvégzése.
Art. 731. Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit.
731. cikk. Régiségnek vagy előre nem látható körülményeknek tulajdonított megsemmisülés.
Art. 732. Uzufructul cu titlu particular.
732. cikk. Az egyedileg megjelölt dolgon alapított haszonélvezet.
Art. 733. Suportarea sarcinilor şi a cheltuielilor în caz de litigiu.
733. cikk. A terhek és kiadások viselése jogviták esetén.
Art. 734. Înştiinţarea nudului proprietar.
734. cikk. A puszta tulajdonos értesítése.
Art. 735. Suportarea sarcinilor şi a cheltuielilor proprietăţii.
735. cikk. A tulajdon terheinek és kiadásainak viselése.
Art. 736. Obligaţiile în caz de pieire a turmei.
736. cikk. A nyáj elpusztulása esetén fennálló kötelezettségek.

 

§3. Dispoziţii speciale

 

§3. Különös rendelkezések 

Art. 737. Opozabilitatea uzufructului asupra creanţelor.
737. cikk. A követelések haszonélvezetének érvényesíthetősége.
Art. 738. Drepturile şi obligaţiile în cazul uzufructului asupra creanţelor.
738. cikk. Jogok és kötelezettségek a követelések haszonélvezetének esetében.
Art. 739. Uzufructul rentei viagere.
739. cikk. Az életjáradék haszonélvezete.
Art. 740. Dreptul de a spori capitalul.
740. cikk. Tőkegyarapítási jog.
Art. 741. Dreptul de vot.
741. cikk. A szavazati jog.
Art. 742. Dreptul la dividende.
742. cikk. Az osztalékjog.
Art. 743. Obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar.
743. cikk. A puszta tulajdonos kötelezettsége a haszonélvező által megelőlegezett összegek visszaszolgáltatására.
Art. 744. Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului.
744. cikk. A hitelezők jogai a haszonélvezetet tárgyát képező dolgok felett.
Art. 745. Uzufructul fondului de comerţ.
745. cikk. Az üzleti érték haszonélvezete.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Stingerea uzufructului

 

3. SZAKASZ

A haszonélvezet megszűnése 

Art. 746. Cazurile de stingere a uzufructului.
746. cikk. A haszonélvezet megszűnésének esetei.
Art. 747. Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă.
747. cikk. A haszonélvezet megszűnése használattal való visszaélés esetén.
Art. 748. Stingerea uzufructului în caz de pieire a bunului.
748. cikk. A haszonélvezet megszűnése a dolog megsemmisülése esetén.

 

CAPITOLUL III
Uzul şi abitaţia

 

III. FEJEZET

A használat és a lakáshasználat

Art. 749. Dreptul de uz.
749. cikk. A használati jog.
Art. 750. Dreptul de abitaţie.
750. cikk. A lakhatási jog.
Art. 751. Constituirea uzului şi a abitaţiei.
751. cikk. A használat és lakáshasználat létesítése.
Art. 752. Limitele dreptului de uz şi abitaţie.
752. cikk. A használati és lakhatási jog korlátai.
Art. 753. Obligaţia uzuarului şi a titularului dreptului de abitaţie.
753. cikk. A használati és a lakhatási jog jogosultjának kötelezettségei.
Art. 754. Alte dispoziţii aplicabile.
754. cikk. Más alkalmazandó rendelkezések.

 

CAPITOLUL IV
Servituţile

 

IV. FEJEZET

A szolgalmak 

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések 

Art. 755. Noţiune.
755. cikk. Fogalom.
Art. 756. Constituirea servituţii.
756. cikk. A szolgalom létesítése.
Art. 757. Acţiunea confesorie de servitute.
757. cikk. A szolgalom elismerése iránti kereset.
Art. 758. Constituirea servituţii în vederea utilităţii viitoare.
758. cikk. Szolgalom létesítése a jövőbeli hasznosságérdekében.
Art. 759. Obligaţiile în sarcina proprietarului fondului aservit.
759. cikk. A szolgáló telek tulajdonosának kötelezettségei.
Art. 760. Servituţile aparente şi neaparente.
760. cikk. Nyilvánvaló és nem nyilvánvaló szolgalmak.
Art. 761. Servituţile continue şi necontinue.
761. cikk. Folytonos és nem folytonos szolgalmak.
Art. 762. Servituţile pozitive şi negative.
762. cikk. Tevőleges és nem tevőleges szolgalmak.
Art. 763. Dobândirea servituţii prin uzucapiune.
763. cikk. A szolgalom elbirtoklással való megszerzése.
Art. 764. Alte dispoziţii aplicabile.
764. cikk. Egyéb alkalmazandó rendelkezések.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Drepturile şi obligaţiile proprietarilor

 

2. SZAKASZ

A tulajdonosok jogai és kötelezettségei 

Art. 765. Regulile privind exercitarea şi conservarea servituţii.
765. cikk. A szolgalom gyakorlására és megőrzésére vonatkozószabályok.
Art. 766. Exonerarea de răspundere.
766. cikk. Mentesülés a felelősség alól.
Art. 767. Schimbarea locului de exercitare a servituţii.
767. cikk. A szolgalom gyakorlási helyének megváltoztatása.
Art. 768. Obligaţia de a nu agrava situaţia fondului aservit.
768. cikk. A szolgáló telek helyzete súlyosbításának elkerülésére vonatkozó kötelezettség.
Art. 769. Exercitarea servituţii în caz de împărţire a fondurilor.
769. cikk. A szolgalom gyakorlása a telkek elosztása esetén.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Stingerea servituţilor

 

3. SZAKASZ

A szolgalmak megszűnése 

Art. 770. Cauzele de stingere a servituţilor.
770. cikk. A szolgalmak megszűnésének esetei.
Art. 771. Stingerea servituţii prin neuz.
771. cikk. A szolgalom nem-használat miatti megszűnése.
Art. 772. Răscumpărarea servituţii de trecere.
772. cikk. Az átjárási szolgalom visszavásárlása.

 

TITLUL IV
Fiducia

 

IV. CÍM

A bizalmi vagyonkezelés

Art. 773. Noţiune.
773. cikk. Fogalom.
Art. 774. Izvoarele fiduciei.
774. cikk. A bizalmi vagyonkezelés forrásai.
Art. 775. Interdicţia liberalităţii indirecte.
775. cikk. A közvetett ingyenes juttatás tilalma.
Art. 776. Părţile contractului de fiducie.
776. cikk. A bizalmi vagyonkezelési szerződés felei.
Art. 777. Beneficiarul fiduciei.
777. cikk. A bizalmi vagyonkezelés kedvezményezettje.
Art. 778. Reprezentarea intereselor constituitorului.
778. cikk. A vagyonrendelő érdekeinek képviselete.
Art. 779. Conţinutul contractului de fiducie.
779. cikk. A bizalmi vagyonkezelési szerződés tartalma.
Art. 780. Înregistrarea fiscală.
780. cikk. Az adóügyi bejegyzés.
Art. 781. Opozabilitatea fiduciei.
781. cikk. A bizalmi vagyonkezelési ellenvethetősége.
Art. 782. Precizarea calităţii fiduciarului.
782. cikk. A bizalmi vagyonkezelő minőségére vonatkozó megjegyzés.
Art. 783. Obligaţia de a da socoteală.
783. cikk. Elszámolási kötelezettség.
Art. 784. Puterile şi remunerarea fiduciarului.
784. cikk. A bizalmi vagyonkezelő hatalma és javadalmazása.
Art. 785. Insolvenţa fiduciarului.
785. cikk. A bizalmi vagyonkezelő felelősségének korlátozása fizetésképtelenség esetén.
Art. 786. Limitarea răspunderii în funcţie de separaţia maselor patrimoniale.
786. cikk. A felelősség korlátozása a vagyonállományok elkülönítésének függvényében.
Art. 787. Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate.
787. cikk. A bizalmi vagyonkezelő felelőssége az okozott károkért.
Art. 788. Înlocuirea fiduciarului.
788. cikk. A bizalmi vagyonkezelő helyettesítése.
Art. 789. Denunţarea, modificarea şi revocarea contractului de fiducie.
789. cikk. A bizalmi vagyonkezelési szerződés felmondása, módosítása és visszavonása.
Art. 790. Încetarea contractului de fiducie.
790. cikk. A bizalmi vagyonkezelési szerződésmegszűnése.
Art. 791. Efectele încetării contractului de fiducie.
791. cikk. A bizalmi vagyonkezelési szerződés megszűnésének jogkövetkezményei.

 

TITLUL V
Administrarea bunurilor altuia

 

V. CÍM

Más dolgainak igazgatása

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések 

Art. 792. Calitatea de administrator al bunurilor altuia.
792. cikk. A más dolgainak ügyvezetője minőség.
Art. 793. Remuneraţia administratorului.
793. cikk. Az ügyvezető javadalmazása.
Art. 794. Domeniul de aplicare.
794. cikk. Alkalmazási terület.

 

CAPITOLUL II
Formele de administrare

 

II. FEJEZET

Az igazgatás formái 

 

SECŢIUNEA 1
Administrarea simplă

 

1. SZAKASZ

Egyszerű igazgatás 

Art. 795. Noţiune.
795. cikk. Fogalom.
Art. 796. Atribuţiile administratorului.
796. cikk. Az ügyvezető feladatköre.
Art. 797. Menţinerea destinaţiei bunurilor.
797. cikk. A dolgok rendeltetésének megtartása.
Art. 798. Investirea sumelor de bani.
798. cikk. A pénzösszegek befektetése.
Art. 799. Autorizarea actelor de dispoziţie.
799. cikk. A rendelkező jogügyletek engedélyezése.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Administrarea deplină

 

2. SZAKASZ

A teljes igazgatás 

Art. 800. Atribuţiile administratorului.
800. cikk. Az ügyvezető feladatköre.
Art. 801. Întinderea puterilor administratorului.
801. cikk. Az ügyvezető hatáskörének mértéke.

 

CAPITOLUL III
Regimul juridic al administrării

 

III. FEJEZET

Az igazgatás jogi rendszere 

 

SECŢIUNEA 1
Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar

 

1. SZAKASZ

Az ügyvezető kötelezettségei a kedvezményezettel szemben 

Art. 802. Limitele răspunderii administratorului.
802. cikk. Az ügyvezető felelősségének korlátai.
Art. 803. Obligaţia de diligenţă, onestitate şi loialitate.
803. cikk. A gondossági, tisztességességi és lojalitási kötelezettség.
Art. 804. Evitarea conflictului de interese.
804. cikk. Az érdekkonfliktus elkerülése.
Art. 805. Anunţarea conflictului de interese.
805. cikk. Az érdekkonfliktus bejelentése.
Art. 806. Interdicţia dobândirii de drepturi în legătură cu bunurile administrate.
806. cikk. Az ügyvezetett dolgokkal kapcsolatos jogok megszerzésére vonatkozó tilalom.
Art. 807. Separaţia bunurilor administrate.
807. cikk. Az ügyvezetett dolgok elkülönítése.
Art. 808. Interdicţia folosirii bunurilor administrate în interes propriu.
808. cikk. Az ügyvezetett dolgok saját célra való használatának tilalma.
Art. 809. Interdicţia actelor de dispoziţie cu titlu gratuit.
809. cikk. Az ingyenes rendelkező ügyletek tilalma.
Art. 810. Dreptul de a reprezenta în justiţie.
810. cikk. Perbeli képviseleti jog.
Art. 811. Imparţialitatea administratorului.
811. cikk. Az ügyvezető pártatlansága.
Art. 812. Atenuarea răspunderii administratorului.
812. cikk. Az ügyvezető felelősségének enyhítése.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii

 

2. SZAKASZ

Az ügyvezető és a kedvezményezett kötelezettségei a harmadik személyekkel fennálló viszonyaikban 

Art. 813. Răspunderea personală a administratorului.
813. cikk. Az ügyvezető személyes felelőssége.
Art. 814. Răspunderea personală a administratorului în cazul depăşirii puterilor conferite.
814. cikk. Az ügyvezető személyes felelőssége a reá bízott jogkör túllépése esetén.
Art. 815. Depăşirea puterilor încredinţate mai multor persoane.
815. cikk. A több személyre ruházott hatalom túllépése.
Art. 816. Limitarea răspunderii beneficiarului faţă de terţi.
816. cikk. A kedvezményezett harmadik személyekkel szembeni felelősségének korlátozása.
Art. 817. Administratorul aparent.
817. cikk. Látszólagos ügyvezető.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Inventar, garanţii şi asigurare

 

3. SZAKASZ

Leltár, biztosítékok és biztosítás 

Art. 818. Izvorul obligaţiei privind inventarul, garanţiile şi asigurarea.
818. cikk. A leltárra, a biztosítékokra és a biztosításra vonatkozó kötelezettség forrása.
Art. 819. Criteriile pentru aprecierea motivelor temeinice.
819. cikk. Az alapos indokok értékelésének szempontjai.
Art. 820. Cuprinsul inventarului.
820. cikk. A leltár tartalma.
Art. 821. Bunurile de uz personal.
821. cikk. Személyes használatú dolgok.
Art. 822. Starea bunurilor indicate în inventar.
822. cikk. A leltárban megjelölt dolgok állapota.
Art. 823. Comunicarea şi contestarea inventarului.
823. cikk. A leltár közlése és kifogásolása.
Art. 824. Asigurarea facultativă.
824. cikk. Fakultatív biztosítás.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Administrarea colectivă şi delegarea

 

4. SZAKASZ

A kollektív igazgatás és a megbízatás 

Art. 825. Adoptarea hotărârilor.
825. cikk. A határozatok elfogadása.
Art. 826. Adoptarea hotărârilor în situaţii speciale.
826. cikk. A határozatok elfogadása különleges esetekben.
Art. 827. Răspunderea solidară.
827. cikk. Egyetemleges felelősség.
Art. 828. Prezumţia de aprobare a hotărârilor.
828. cikk. A határozatok jóváhagyásának vélelme.
Art. 829. Delegarea.
829. cikk. Az átruházás.
Art. 830. Răspunderea reprezentantului administratorului.
830. cikk. Az ügyvezető képviselőjének felelőssége.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Plasamentele considerate sigure

 

5. SZAKASZ

Biztosnak tekintett befektetések

Art. 831. Categoriile de plasamente considerate sigure.
831. cikk. A biztosnak tekintett befektetés-kategóriák.
Art. 832. Limitele prudenţiale ale efectuării plasamentelor.
832. cikk. A befektetések elvégzésének elővigyázatossági korlátai.
Art. 833. Plasarea sumelor de bani.
833. cikk. A pénzösszegek elhelyezése.
Art. 834. Menţinerea plasamentelor anterioare.
834. cikk. Az előző befektetések megtartása.
Art. 835. Obligaţia de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure.
835. cikk. A bizonytalan befektetések révén okozott károk jóvátételi kötelezettsége.
Art. 836. Obligaţia administratorului de a-şi arăta calitatea.
836. cikk. Az ügyvezető minőségének megjelölésére vonatkozó kötelezettsége.

 

SECŢIUNEA a 6-a
Repartiţia profiturilor şi a pierderilor

 

6. SZAKASZ

A nyereségek és veszteségek elosztása 

Art. 837. Repartiţia profitului şi a pierderilor.
837. cikk. A nyereség és veszteség elosztása.
Art. 838. Debitarea contului de venituri.
838. cikk. A bevételi számla megterhelése.
Art. 839. Debitarea contului de capital.
839. cikk. A tőkeszámla megterhelése.
Art. 840. Momentul naşterii dreptului beneficiarului la venitul net.
840. cikk. A kedvezményezett nettó jövedelemhez való jogának megszületési időpontja.
Art. 841. Dobândirea fructelor.
841. cikk. A gyümölcsök megszerzése.

 

SECŢIUNEA a 7-a
Darea de seamă anuală

 

7. SZAKASZ

Éves elszámolás 

Art. 842. Obligaţia privind darea de seamă.
842. cikk. Az elszámolásra vonatkozó kötelezettség.
Art. 843. Conţinutul şi auditarea dării de seamă.
843. cikk. Az elszámolás tartalma és könyvvizsgálata.
Art. 844. Darea de seamă în ipoteza în care sunt mai mulţi administratori.
844. cikk. Elszámolás több ügyvezető esetén.
Art. 845. Examinarea registrelor.
845. cikk. A nyilvántartások megvizsgálása.

 

CAPITOLUL IV
Încetarea administrării

 

IV. FEJEZET

Az igazgatás megszűnése 

 

SECŢIUNEA 1
Cauzele de încetare

 

1. SZAKASZ

A megszűnés okai 

Art. 846. Cazurile de încetare.
846. cikk. A megszűnés esetei.
Art. 847. Notificarea renunţării.
847. cikk. A lemondásról szóló értesítés.
Art. 848. Moartea sau punerea sub interdicţie a administratorului.
848. cikk. Az ügyvezető halála vagy bírói tilalom alá helyezése.
Art. 849. Obligaţiile asumate ulterior încetării administrării.
849. cikk. Az igazgatás megszűnése után vállalt kötelezettségek.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Darea de seamă şi predarea bunurilor

 

2. SZAKASZ

Az elszámolás és a dolgok átadása 

Art. 850. Darea de seamă finală.
850. cikk. A végelszámolás.
Art. 851. Descărcarea judiciară de gestiune.
851. cikk. A bírósági mentesítés.
Art. 852. Locul predării bunurilor.
852. cikk. A dolgok átadásának helye.
Art. 853. Întinderea obligaţiei de restituire.
853. cikk. A visszaszolgáltatási kötelezettség terjedelme.
Art. 854. Suportarea cheltuielilor administrării.
854. cikk. Az igazgatási költségek viselése.
Art. 855. Data curgerii dobânzilor.
855. cikk. A kamatszámítás kezdetének időpontja.
Art. 856. Deducerea remuneraţiei.
856. cikk. A javadalmazás levonása.
Art. 857. Solidaritatea beneficiarilor.
857. cikk. A kedvezményezettek egyetemleges felelőssége.

 

TITLUL VI
Proprietatea publică

 

VI. CÍM

A köztulajdon 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések 

Art. 858. Definiţia dreptului de proprietate publică.
858. cikk. A köztulajdonjog meghatározása.
Art. 859. Obiectul proprietăţii publice. Delimitarea de domeniul privat.
859. cikk. A köztulajdon tárgya. A magántulajdontól való elhatárolás.
Art. 860. Domeniul public naţional, judeţean şi local.
860. cikk. Az országos, megyei és helyi közbirtok.
Art. 861. Caracterele dreptului de proprietate publică.
861. cikk. A köztulajdonjog jellemzői.
Art. 862. Limitele exercitării dreptului de proprietate publică.
862. cikk. A köztulajdonjog gyakorlásának korlátai.
Art. 863. Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică.
863. cikk. A köztulajdonjog megszerzési esetei.
Art. 864. Stingerea dreptului de proprietate publică.
864. cikk. A köztulajdonjog megszűnése.
Art. 865. Apărarea dreptului de proprietate publică.
865. cikk. A köztulajdonjog védelme.

 

CAPITOLUL II
Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice

 

II. FEJEZET

A köztulajdonnak megfelelő dologi jogok 

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

Art. 866. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice.
866. cikk. A köztulajdonhoz kapcsolódó dologi jogok.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Dreptul de administrare

 

2. SZAKASZ

Igazgatási jog

Art. 867. Constituirea dreptului de administrare.
867. cikk. Az igazgatási jog létesítése.
Art. 868. Exercitarea dreptului de administrare.
868. cikk. Az igazgatási jog gyakorlása.
Art. 869. Stingerea dreptului de administrare.
869. cikk. Az igazgatási jog megszűnése.
Art. 870. Apărarea dreptului de administrare.
870. cikk. Az igazgatási jog védelme.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Dreptul de concesiune

 

3. SZAKASZ

A koncessziós jog 

Art. 871. Conţinutul dreptului de concesiune.
871. cikk. A koncessziós jog tartalma.
Art. 872. Exercitarea dreptului de concesiune.
872. cikk. A koncessziós jog gyakorlása.
Art. 873. Apărarea dreptului de concesiune.
873. cikk. A koncessziós jog védelme.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit

 

4. SZAKASZ

Az ingyenes használati jog

Art. 874. Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu gratuit.
874. cikk. Az ingyenes használati jog tartalma és korlátai.
Art. 875. Apărarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit.
875. cikk. Az ingyenes használati jog védelme.

 

TITLUL VII
Cartea funciară

 

VII. CÍM

A telekkönyv

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Art. 876. Scopul şi obiectul cărţii funciare.
876. cikk. A telekkönyv célja és tárgya.
Art. 877. Drepturile tabulare.
877. cikk. A telekkönyvi jogok.
Art. 878. Obiectul drepturilor tabulare.
878. cikk. A telekkönyvi jogok tárgya.
Art. 879. Modificarea imobilului înscris în cartea funciară.
879. cikk. A telekkönyvben nyilvántartott ingatlan módosítása.
Art. 880. Înscrierile în caz de alipire sau dezlipire.
880. cikk. Bejegyzések hozzáadás vagy leválasztás esetén.
Art. 881. Felurile înscrierilor.
881. cikk. A bejegyzés fajtái.
Art. 882. Înscrierea drepturilor reale afectate de modalităţi.
882. cikk. A módozatoknak alávetett dologi jogok bejegyzése.
Art. 883. Cercetarea cărţii funciare.
883. cikk. A telekkönyv tanulmányozása.
Art. 884. Procedura de înscriere.
884. cikk. A bejegyzési eljárás.

 

CAPITOLUL II
Înscrierea drepturilor tabulare

 

II. FEJEZET

A telekkönyvi jogok bejegyzése 

Art. 885. Dobândirea şi stingerea drepturilor reale asupra imobilelor.
885. cikk. Az ingatlanok feletti dologi jogok megszerzése és megszűnése.
Art. 886. Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor.
886. cikk. Az ingatlanok feletti dologi jogok módosítása.
Art. 887. Dobândirea unor drepturi reale fără înscriere.
887. cikk. Dologi jogok bejegyzés nélküli megszerzése.
Art. 888. Condiţii de înscriere.
888. cikk. Bejegyzési feltételek.
Art. 889. Renunţarea la dreptul de proprietate.
889. cikk. A tulajdonjogról való lemondás.
Art. 890. Data producerii efectelor înscrierilor.
890. cikk. A bejegyzés jogkövetkezményei megnyilvánulásának időpontja.
Art. 891. Conflictul dintre terţii dobânditori de la un autor comun.
891. cikk. A közös szerzőtől megszerző harmadik személyek közötti konfliktus.
Art. 892. Situaţia terţului dobânditor de rea-credinţă.
892. cikk. A rosszhiszemű megszerző harmadik személy helyzete.
Art. 893. Persoanele împotriva cărora se poate face înscrierea drepturilor tabulare.
893. cikk. Azon személyek, akik ellen elvégezhető a telekkönyvi jogok bejegyzése.
Art. 894. Înscrierea drepturilor reale în cazul actelor juridice succesive.
894. cikk. A dologi jogok bejegyzése egymást követő jogügyletek esetében.
Art. 895. Înscrierile întemeiate pe obligaţiile defunctului.
895. cikk. Az elhunyt személy kötelezettségeire alapozó bejegyzések.
Art. 896. Acţiunea în prestaţie tabulară.
896. cikk. A telekkönyvi kereset.
Art. 897. Efectele acţiunii în prestaţie tabulară faţă de terţul dobânditor de rea-credinţă.
897. cikk. A telekkönyvi kereset jogkövetkezményei a rosszhiszemű megszerző harmadik személlyel szemben.
Art. 898. Înscrierea provizorie.
898. cikk. Az előjegyzés.
Art. 899. Efectele înscrierii provizorii.
899. cikk. Az előjegyzés jogkövetkezményei.
Art. 900. Prezumţia existenţei sau inexistenţei unui drept tabular.
900. cikk. Egy telekkönyvi jog meglétének vagy meg nem létének vélelme.
Art. 901. Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular.
901. cikk. Egy telekkönyvi jog jóhiszemű megszerzése.

 

CAPITOLUL III
Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice

 

III. FEJEZET

Jogok, jogcselekmények és jogviszonyok feljegyzése

Art. 902. Actele sau faptele supuse notării.
902. cikk. A feljegyzésnek alávetett jogügyletek vagy cselekmények.
Art. 903. Actele sau faptele care pot fi notate în cartea funciară.
903. cikk. A telekkönyvi feljegyzés tárgyát képezhető ügyletek vagy cselekmények.
Art. 904. Notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca.
904. cikk. Az elidegenítési vagy jelzálog-alapítási szándék feljegyzése.
Art. 905. Pierderea efectului notării.
905. cikk. A feljegyzés hatálytalanná válása.
Art. 906. Notarea antecontractelor şi a pactelor de opţiune.
906. cikk. Az előszerződések és az opciós szerződések feljegyzése.

 

CAPITOLUL IV
Rectificarea înscrierilor de carte funciară

 

IV. FEJEZET

A telekkönyvi bejegyzések kiigazítása

Art. 907. Noţiune.
907. cikk. Fogalom.
Art. 908. Rectificarea intabulării sau înscrierii provizorii.
908. cikk. A bekebelezés vagy előjegyzés kiigazítása.
Art. 909. Termenele de exercitare a acţiunii în rectificare.
909. cikk. A kiigazítási kereset megindításának határideje.
Art. 910. Efectele admiterii acţiunii în rectificare.
910. cikk. A kiigazítási kereset elfogadásának jogkövetkezményei.
Art. 911. Rectificarea notării în cartea funciară.
911. cikk. A telekkönyvi feljegyzés kiigazítása.
Art. 912. Radierea drepturilor condiţionale.
912. cikk. A feltételtől függő jogok törlése.
Art. 913. Îndreptarea erorilor materiale.
913. cikk. Az anyagi hibák kiigazítása.
Art. 914. Modificarea descrierii imobilului.
914. cikk. Az ingatlan leírásának módosítása.
Art. 915. Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă a cărţii funciare.
915. cikk. A telekkönyv hibás vezetéséért való felelősség.

 

TITLUL VIII
Posesia

 

VIII. CÍM

A birtoklás

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Art. 916. Noţiune.
916. cikk. Fogalom.
Art. 917. Exercitarea posesiei.
917. cikk. A birtoklás gyakorlása.
Art. 918. Cazurile care nu constituie posesie.
918. cikk. A birtoklást nem képező esetek.
Art. 919. Prezumţia de posesie şi prezumţia de proprietate.
919. cikk. A birtoklási vélelem és a tulajdoni vélelem.
Art. 920. Intervertirea precarităţii în posesie.
920. cikk. A bírlalás birtoklássá változtatása.
Art. 921. Încetarea posesiei.
921. cikk. A birtoklás megszűnése.

 

CAPITOLUL II
Viciile posesiei

 

II. FEJEZET

A birtoklás hibái

Art. 922. Viciile posesiei.
922. cikk. A birtoklás hibái.
Art. 923. Discontinuitatea.
923. cikk. A folytonosság hiánya.
Art. 924. Violenţa.
924. cikk. A kényszer.
Art. 925. Clandestinitatea.
925. cikk. A rejtett jelleg.
Art. 926. Invocarea viciilor posesiei.
926. cikk. A birtoklási hibák meghivatkozása.
Art. 927. Încetarea viciilor posesiei.
927. cikk. A birtoklási hibák megszűnése.

 

CAPITOLUL III
Efectele posesiei

 

III. FEJEZET

A birtoklás jogkövetkezményei

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

 

1. SZAKASZ

Általános rendelkezések

Art. 928. Uzucapiunea şi dobândirea fructelor.
928. cikk. Az elbirtoklás és a gyümölcsök megszerzése.
Art. 929. Bunurile care nu pot fi uzucapate.
929. cikk. A dolgok, amelyek nem képezhetik elbirtoklás tárgyát.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Uzucapiunea imobiliară

 

2. SZAKASZ

Ingatlan-elbirtoklás

Art. 930. Uzucapiunea extratabulară.
930. cikk. A telekkönyvön kívüli elbirtoklás.
Art. 931. Uzucapiunea tabulară.
931. cikk. A telekkönyvi elbirtoklás.
Art. 932. Curgerea termenului uzucapiunii.
932. cikk. Az elbirtoklási határidő folyása.
Art. 933. Joncţiunea posesiilor.
933. cikk. A birtoklás-egyesítés.
Art. 934. Alte dispoziţii aplicabile.
934. cikk. Egyéb alkalmazandó rendelkezések.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă

 

3. SZAKASZ

Az ingó tulajdonjog megszerzése jóhiszemű birtoklással

Art. 935. Prezumţia de titlu de proprietate.
935. cikk. A tulajdonjogi jogcím vélelmezése.
Art. 936. Opozabilitatea faţă de terţi.
936. cikk. A harmadik személyekkel szembeni ellenvethetőség.
Art. 937. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă.
937. cikk. Az ingó dolgok tulajdonának megszerzése jóhiszemű birtoklással.
Art. 938. Buna-credinţă.
938. cikk. A jóhiszeműség.
Art. 939. Dobândirea bunului mobil în temeiul uzucapiunii.
939. cikk. Az ingó dolgok elbirtoklás alapján történő megszerzése.
Art. 940. Posesia titlurilor la purtător.
940. cikk. A bemutatóra szóló értékpapírok birtoklása.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Ocupaţiunea

 

 

4. SZAKASZ

A foglalás

Art. 941. Dobândirea bunului prin ocupaţiune.
941. cikk. A dolog megszerzése foglalással.
Art. 942. Proprietatea bunului găsit.
942. cikk. A talált dolog tulajdona.
Art. 943. Proprietatea asupra bunului găsit în loc public.
943. cikk. A nyilvános helyen talált dolog feletti tulajdonjog.
Art. 944. Vânzarea bunului găsit.
944. cikk. A talált dolog eladása.
Art. 945. Restituirea bunului găsit către proprietar.
945. cikk. A talált dolog tulajdonosnak való visszaszolgáltatása.
Art. 946. Drepturile asupra tezaurului găsit.
946. cikk. A talált kincs feletti jogok.
Art. 947. Alte dispoziţii aplicabile.
947. cikk. Egyéb alkalmazandó rendelkezések.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă

 

5. SZAKASZ

A gyümölcsök megszerzése jóhiszemű birtoklással

Art. 948. Condiţiile dobândirii fructelor bunului posedat.
948. cikk. A birtokolt dolog gyümölcseinek megszerzési feltételei.

 

CAPITOLUL IV
Acţiunile posesorii

 

IV. FEJEZET

Birtokvédelmi keresetek

Art. 949. Acţiunile posesorii.
949. cikk. A birtokvédelmi keresetek.
Art. 950. Persoanele împotriva cărora se pot introduce acţiunile posesorii.
950. cikk. A személyek, akikkel szemben megindíthatók a birtokvédelmi keresetek.
Art. 951. Termenul de exercitare a acţiunii posesorii.
951. cikk. A birtokvédelmi kereset gyakorlásának határideje.
Art. 952. Luarea măsurilor pentru conservarea bunului posedat.
952. cikk. A birtokolt dolog megőrzése célját szolgáló intézkedések foganatosítása.

 

 

CARTEA a IV-a
Despre moştenire şi liberalităţi

 

 

IV. KÖNYV

Az öröklésről és az ingyenes juttatásokról 

 

TITLUL I
Dispoziţii referitoare la moştenire în general

 

I. CÍM

Az öröklésre általánosságban vonatkozó rendelkezések

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Art. 953. Noţiune.
953. cikk. Fogalom.
Art. 954. Deschiderea moştenirii.
954. cikk. A hagyaték megnyílása.
Art. 955. Felurile moştenirii.
955. cikk. Az öröklés fajtái.
Art. 956. Actele juridice asupra moştenirii nedeschise.
956. cikk. A meg nem nyílt hagyatékra vonatkozó jogügyletek.

 

CAPITOLUL II
Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni

 

II. FEJEZET

Az öröklési jog általános feltételei

Art. 957. Capacitatea de a moşteni.
957. cikk. Az öröklési képesség.
Art. 958. Nedemnitatea de drept.
958. cikk. A törvény erejénél fogva beálló érdemtelenség.
Art. 959. Nedemnitatea judiciară.
959. cikk. Peres úton kinyilvánított érdemtelenség.
Art. 960. Efectele nedemnităţii.
960. cikk. Az érdemtelenség joghatásai.
Art. 961. Înlăturarea efectelor nedemnităţii.
961. cikk. Az érdemtelenség joghatásainak elhárítása.
Art. 962. Vocaţia la moştenire.
962. cikk. Az öröklésre jogosultság.

 

TITLUL II
Moştenirea legală

 

II. CÍM

A törvényes öröklés 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

Art. 963. Moştenitorii legali.
963. cikk. A törvényes örökösök.
Art. 964. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii.
964. cikk. A törvényes öröklés rendjének általános elvei.

 

CAPITOLUL II
Reprezentarea succesorală

 

II. FEJEZET

Az öröklési képviselet

Art. 965. Noţiune.
965. cikk. Fogalom.
Art. 966. Domeniul de aplicare.
966. cikk. Alkalmazási terület.
Art. 967. Condiţii.
967. cikk. Feltételek.
Art. 968. Efectul general al reprezentării succesorale.
968. cikk. Az öröklési képviselet általános joghatása.
Art. 969. Efectul particular al reprezentării succesorale.
969. cikk. Az öröklési képviselet sajátos joghatása.

 

CAPITOLUL III
Moştenitorii legali

 

III. FEJEZET

A törvényes örökösök

 

SECŢIUNEA 1
Soţul supravieţuitor

 

1. SZAKASZ

A túlélő házastárs

Art. 970. Condiţii.
970. cikk. Feltételek.
Art. 971. Vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor.
971. cikk. A túlélő házastárs öröklési jogosultsága.
Art. 972. Cota succesorală a soţului supravieţuitor.
972. cikk. A túlélő házastárs részesedése az örökségből.
Art. 973. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor.
973. cikk. A túlélő házastárs lakhatási joga.
Art. 974. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor.
974. cikk. A túlélő házastárs különös öröklési joga.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Descendenţii defunctului

 

2. SZAKASZ

Az elhunyt leszármazói

Art. 975. Dreptul de moştenire al descendenţilor.
975. cikk. A leszármazók öröklési jogosultsága.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi

 

3. SZAKASZ

Kiváltságos felmenők és kiváltságos oldalágiak

Art. 976. Vocaţia la moştenire a ascendenţilor privilegiaţi şi a colateralilor privilegiaţi.
976. cikk. A kiváltságos felmenők és a kiváltságos oldalágiak öröklési jogosultsága.
Art. 977. Împărţirea moştenirii între soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi.
977. cikk. A hagyaték elosztása a túlélő házastárs, a kiváltságos felmenők és a kiváltságos oldalágiak között.
Art. 978. Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi.
978. cikk. A hagyaték elosztása a kiváltságos felmenők és a kiváltságos oldalágiak között.
Art. 979. Absenţa ascendenţilor privilegiaţi sau a colateralilor privilegiaţi.
979. cikk. A kiváltságos felmenők vagy kiváltságos oldalágiak hiánya.
Art. 980. Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi.
980. cikk. Az örökség megosztása a kiváltságos felmenők között.
Art. 981. Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi.
981. cikk. Az örökség megosztása a kiváltságos oldalágiak között.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Ascendenţii ordinari

 

4. SZAKASZ

Közönséges felmenők

Art. 982. Dreptul de moştenire al ascendenţilor ordinari.
982. cikk. A közönséges felmenők öröklési jogosultsága.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Colateralii ordinari

 

5. SZAKASZ

Közönséges oldalágiak

Art. 983. Dreptul de moştenire al colateralilor ordinari.
983. cikk. A közönséges oldalágiak öröklési jogosultsága.

 

TITLUL III
Liberalităţile

 

III. CÍM

Ingyenes juttatások

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii comune

 

I. FEJEZET

Közös rendelkezések

 

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii preliminare

 

1. SZAKASZ

Előzetes rendelkezések

Art. 984. Noţiune şi categorii.